ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สภาวิชาชีพบัญชี เตรียมประกาศใช้รายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่ ปลายปีหน้า ยกระดับเทียบชั้นมาตรฐานต่างประเทศ เพิ่มประเด็นความเห็นที่มีนัยสำคัญต่อกิจการ ชี้ทำให้ผู้ใช้งบมีความเข้าใจมากขึ้น

           นายประสัณห์ เชื้อพานิช นายกสภาวิชาชีพบัญชี เปิดเผยว่า สภาวิชาชีพบัญชีกำลังศึกษารูปแบบรายงานการสอบบัญชีแบบใหม่ตามมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ และคาดว่าจะประกาศใช้สำหรับการตรวจสอบงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาสิ้นสุดในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2559
          สำหรับรายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่จะเน้นเพิ่มการสื่อสารข้อมูลให้ตรงกับความต้องการและประโยชน์ของผู้ใช้ โดยเฉพาะสำหรับงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ได้เพิ่มเนื้อหาเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) ซึ่งเป็นการให้ความเห็นของผู้สอบบัญชีในเรื่อง 1.เรื่องที่มีความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ผู้สอบบัญชีประเมินไว้ว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน 2. เรื่องที่ต้องใช้ดุลยพินิจที่สำคัญของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบ ซึ่งมักเป็นการตรวจสอบรายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้ดุลยพินิจในการประมาณการทางบัญชี และรายการเหล่านี้เป็นประมาณการที่มีความไม่แน่นอนสูง 3. ผลกระทบต่อการตรวจสอบเหตุการณ์หรือรายการที่สำคัญ 
          นายประสัณห์ กล่าวเพิ่มเติมว่า รายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่นี้ไม่ได้ทำให้กระบวนการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแต่อย่างใด เพียงแต่ผู้สอบบัญชีต้องใช้ดุลยพินิจในการเลือกเรื่องสำคัญในการตรวจสอบที่จะนำเสนอในรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งบการเงินมีความเข้าใจ และใช้ประโยชน์จากงบการเงินได้ดียิ่งขึ้น
          ทั้งนี้สภาวิชาชีพบัญชีได้เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเรื่องรายงานผู้สอบบัญชีแบบใหม่แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กระบวนการจัดทำรายงานทางการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีเกิดประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างกว้างขวาง โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.fap.or.th/ข่าวบัญชีแต่ละด้าน/ด้านการสอบบัญชี
          สภาวิชาชีพบัญชีเป็นองค์กรวิชาชีพบัญชีของประเทศ ปัจจุบันมีสมาชิกทั่วประเทศกว่า 60,000 คน