ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

เปิดงาน “รัฐบาลพบประชาชน ทุนเพื่อคุณภาพชีวิต”ขยายโอกาสคนไทยใช้สิทธิประโยชน์จากทุกโครงการอย่างคุ้มค่า

           นายกรัฐมนตรี เปิดงาน “รัฐบาลพบประชาชน ทุนเพื่อคุณภาพชีวิต” เชิญชวนคนไทยร่วมงานนิทรรศการครั้งยิ่งใหญ่ เพิ่มช่องทางพิเศษให้เข้าถึงแหล่งทุนและขยายโอกาสในการรับสิทธิประโยชน์จาก 11 โครงการของรัฐบาล มั่นใจคนไทยทุกกลุ่มทุกอาชีพมีคุณภาพชีวิตที่ดีส่งผลเศรษฐกิจของประเทศเติบโต
          นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “รัฐบาลพบประชาชน ทุนเพื่อคุณภาพชีวิต” ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน โดยมีคณะรัฐมนตรี ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ รวมถึงตัวแทนผู้ประกอบการและประชาชนจากทุกภูมิภาคเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง 
          นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากปัญหาเศรษฐกิจและสังคมไทยถูกคั่งค้างสะสมและรอการแก้ไขมานาน ทั้งในเรื่องความยากจน ความเหลื่อมล้ำของคนในสังคม หรือปัญหาการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น รัฐบาลได้ดำเนินแนวทางแก้ไขมาอย่างเป็นระบบโดยมุ่งไปที่การเร่งออกมาตรการต่างๆภายใต้หลักการ คือ สร้างรายได้ให้ตรงกับกลุ่มประชาชน เช่น ค่าแรง 300 บาท,เงินเดือนปริญญาตรี 15,000 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นต้น ลดรายจ่ายด้วยมาตรการต่างๆ เช่น ภาษีสำหรับบ้านหลังแรก – รถยนต์คันแรก,พักชำระหนี้ 3 ปี,ลดภาษีนิติบุคคล เป็นต้น และขยายโอกาสให้คนในระดับครัวเรือนได้เข้าถึงแหล่งเงินทุน พร้อมกำหนดโครงการและจัดตั้งกองทุนต่างๆ ขึ้นมาทั้งหมด 11 โครงการเพื่อช่วยเหลือประชาชน โดยแบ่งกลุ่มความช่วยเหลือเป็น 3 รูปแบบ ทั้งความช่วยเหลือในรูปแบบของกองทุน ได้แก่ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี / กองทุนตั้งตัวได้ / กองทุนหมู่บ้านและกองทุนพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) และการจัดสรรทุนเพื่อใช้ในโครงการต่าง ได้แก่ ทุนสำหรับโครงการรถยนต์คันแรก / ทุนสำหรับโครงการบ้านหลักแรก/ ทุนสำหรับโครงการประกันภัยพืชผลเกษตรกร / ทุนสำหรับโครงการโครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตร / ทุนสำหรับโครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกรและทุนสำหรับโครงการพักชำระหนี้ 3 ปี รวมถึงการช่วยเหลือในรูปแบบของทุนเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิต ได้แก่ กองทุนสุขภาพภาครัฐ (โครงการ 30 บาท) อย่างไรก็ตาม ภายใต้การดำเนินงานที่มุ่งให้ประโยชน์กับประชาชนเป็นสำคัญ แต่ปัญหาที่รัฐบาลพบคือ ประชาชนยังขาดข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการจัดสรรทุนและยังขาดความเข้าใจในขั้นตอนการเข้ารับความช่วยเหลือในโครงการต่างๆ ทำให้เสียโอกาสจากสิทธิประโยชน์และการเข้าถึงแหล่งทุน ซึ่งการจัดงาน “รัฐบาลพบประชาชน ทุนเพื่อคุณภาพชีวิต” ในครั้งนี้จึงเป็นการรวบรวมนำข้อมูลที่เป็นสาระประโยชน์ของทุกโครงการมานำเสนอและให้เข้าถึงประชาชนอย่างใกล้ชิด
          “มั่นใจว่าผู้ที่มาร่วมในงานนี้ ทุกคนจะได้มีโอกาสรับฟังคำอธิบาย สร้างความรู้ความเข้าใจ และที่สำคัญคือโอกาสในการสอบถามถึงสิทธิประโยชน์ที่ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง โดยจะมีเจ้าหน้าที่พร้อมให้ข้อมูลและคำปรึกษาในทุก ๆด้าน และการอำนวยความสะดวกต่าง ๆให้ประชาชนที่มาร่วมสามารถเข้าถึงบริการและสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตตัวเองและครอบครัวโดยตรงและสามารถตัดสินใจเลือกเข้าโครงการหรือกองทุนนั้น ๆ ได้อย่างตรงเป้าหมาย ดังนั้น จึงขอเชิญชวนให้คนไทยร่วมงานในครั้งนี้และขอให้ใช้ประโยชน์จากงานนี้อย่างเต็มที่ เพื่อสร้างเป็นทุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งผลต่อยอดไปถึงการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ”นายกรัฐมนตรีกล่าว 
          งาน “รัฐบาลพบประชาชน ทุนเพื่อคุณภาพชีวิต” เป็นการประสานความร่วมมือกันโดยกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลัง ภายใต้การสนับสนุนของทุกกระทรวงและหน่วยงานต่างๆ รวมถึงภาคเอกชนและภาคประชาชน สำหรับพิธีเปิดงานในครั้งนี้ถือเป็นการเปิดงานซึ่งจัดขึ้นพร้อมกันทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2555 ภายใต้รูปแบบการจัดนิทรรศการโดยมีองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ใต้ร่มพระบารมี จักรีวงศ์” และนิทรรศการ “รัฐบาลพบประชาชน ทุนเพื่อชีวิต” ซึ่งจะรวมสิทธิประโยชน์ที่ประชาชนพึงได้รับจากกองทุนต่างๆ ได้แก่กองทุนหมู่บ้าน กองทุน SML กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กองทุนตั้งตัวได้ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กองทุนประกันสังคม กองทุนด้านแรงงาน ส่วนที่ 2 ได้แก่ การแสดงผลงานและการให้บริการของหน่วยงานต่าง ๆ ในโครงการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล รวมถึงสิทธิและดอกเบี้ยพิเศษในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินของรัฐ เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธกส.เพื่อพี่น้องเกษตรกร / บริการทางการเงินกับผู้ส่งออกและSME / อัตราดอกเบี้ยพิเศษจากธนาคารกรุงไทยและธนาคารออมสินรวมถึงธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นต้น โครงการ Free wifi ของกระทรวง ICT โครงการธงฟ้าของกระทรวงพาณิชย์ ร้านสินค้าการเกษตรของสหกรณ์การเกษตรจำหน่ายข่าวสาร,ไข่ไก่และ การตรวจร่างกายฟรีของกองทุนประกันสังคม และการแสดงรถยนต์ของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการรถคันแรก เป็นต้น และส่วนที่ 3 เป็นเวทีกิจกรรมซึ่งจะมีการแสดง และการให้ความรู้ด้านกองทุน และอื่นๆอีกมากได้ ส่วนในพื้นที่ต่างจังหวัดองค์ประกอบการจัดงานจะประกอบด้วยนิทรรศการรัฐบาลพบประชาชน และการแสดงรถยนต์ของผู้ประกอบการในพื้นที่