กันยายน 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ตุลาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

พฤศจิกายน 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

กสร. ปล่อยกู้ 290 ล้าน เปิดโอกาสนายจ้าง พัฒนาความปลอดภัยในการทำงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ปล่อยกู้ผ่านกองทุนความปลอดภัยฯ ในอัตราดอกเบี้ยต่ำเปิดโอกาสนายจ้างปรับปรุงแก้ไขสภาพการทำงานให้มีความปลอดภัย พร้อมส่งเจ้าหน้าที่สร้างการรับรู้การเข้าถึงสิทธิกองทุนฯ แก่ผู้เกี่ยวข้องทั่วประเทศนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) อ่านต่อ…

ระยอง พัฒนาคนรองรับ EEC

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง โดยศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีงานเชื่อม สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์ภาคตะวันออก (ระยอง) ฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาช่างประกอบท่อ ให้กับบริษัท ซีอาเอเซีย จำกัด ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2561 ณ.สพร. 17 ระยอง จำนวน 20 อ่านต่อ…

ก.แรงงาน นำร่อง เทรนครูต้นแบบ ถ่ายทอดทักษะ 4.0

กพร. นำร่อง จัดทำหลักสูตร พัฒนาบุคลากรเป็นวิทยากรต้นแบบ สาขาอาชีพ ถ่ายทอดทักษะ ให้แรงงาน รองรับ 4.0นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ภารกิจของ กพร. นั้นได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ อ่านต่อ…

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ แจงเงื่อนไขงานก่อสร้างให้ชัดเจน

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐแจ้งเวียนหนังสือซ้อมความเข้าใจ ว259 เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเข้าใจความหมายลักษณะของงานของการซ่อมแซมฯ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง อ่านต่อ…

กรมประมง…ปลุกวิถีเศรษฐกิจชุมชน ปั้น “ลูกอ๊อดกบ” จ.นครพนม เข้าโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านการประมงแห่งแรกของไทย

ดร.อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่เป็นนโยบายสำคัญที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยที่ผลิตสินค้าทางการเกษตรประเภทเดียวกันได้รวมกลุ่มกันเพื่อบริหารจัดการร่วมกัน ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และยกระดับสินค้าให้มีมาตรฐาน อ่านต่อ…

ส.ป.ก. หนุนพัฒนาพื้นที่ คทช.บ่อทอง จ.ชลบุรี ใช้ปาล์มน้ำมันสร้างรายได้ให้เกษตรกรเกือบ 7,000 บาทต่อเดือน

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร โดยมี นายสุรจิตต์ อินทรชิต เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธาน นายปราโมทย์ ยอดแก้ว ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน เป็นผู้กล่าวรายงาน นายอัครเดช เรียนหิน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ผอ. สศค. ร่วมการประชุม Tokyo Fiscal Forum 2018

นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ร่วมการประชุม Tokyo Fiscal Forum 2018 : Strengthened Fiscal Management in Asia และร่วมการเสวนา Roundtable Discussion ในประเด็นกฎเกณฑ์ทางการคลัง การบริหารการลงทุนภาครัฐ และการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิตอล จัดโดย Policy Research Institute อ่านต่อ…

วว. /พันธมิตร โชว์ผลงาน วทน. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศให้ยั่งยืน

รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "Taste of TISTR" เนื่องในงานสัมมนาและนิทรรศการ "Transforming SMEs through Innovation : From Local to Global Players in Bio-Economy" พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง อ่านต่อ…

กรมส่งเสริมสหกรณ์เตรียมแผนรับมือลำไยล้นตลาด หลังอินโดนีเซียระงับนำเข้าลำไยจากไทย เล็งใช้กลไกสหกรณ์เร่งระบายผลผลิตกระจายสู่ตลาด

กรมส่งเสริมสหกรณ์ปรับแผนเตรียมรับปัญหาลำไยล้นตลาด เล็งคัดลำไยคุณภาพ 3,000 ตัน มูลค่า 90 ล้านบาท ใช้กลไกสหกรณ์เร่งกระจายสู่ผู้บริโภคภายในประเทศ สั่งซื้อโดยตรงที่สหกรณ์และสั่งซื้อผ่านไปรษณีย์ไทย พร้อมการันตีผลไม้จากสหกรณ์ทุกชนิดก่อนส่งถึงผู้บริโภค ต้องเป็นสินค้าดีมีคุณภาพ อ่านต่อ…

สผ. จับมือ ยผ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อสนับสนุนการวางแผนและพัฒนาเชิงพื้นที่ ตามแนวทางการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) และกรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการวางแผนและพัฒนาเชิงพื้นที่ตามแนวทางการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อ่านต่อ…

การประชุม Tokyo Fiscal Forum 2018 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมการประชุม Tokyo Fiscal Forum 2018 และร่วมเสวนาในช่วง Roundtable Discussion ในประเด็นกฎเกณฑ์ทางการคลังการบริหารการลงทุนภาครัฐ และการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิตอล โดยได้รับเชิญจาก Policy Research Institute กระทรวงการคลังประเทศญี่ปุ่น อ่านต่อ…

กสก. จับมือมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดร่วมค้นหาเกษตรกรสุดยอด “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง”

กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ร่วมสานต่อโครงการประกวด "เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2561" ปีที่ 10 มุ่งสนับสนุนเกษตรกรในการเป็น "ผู้นำการเปลี่ยนแปลง" ในมิติของภาคเกษตรกรรม ในยุคไทยแลนด์ 4.0นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร อ่านต่อ…

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA)เปิดฝึกอบรม

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีอัตโนมัตและหุ่นยนต์ ดำเนินการเปิดฝึกหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการประยุกต์ใช้หน้าจอสัมผัสทางอุตสาหกรรม (HMI) ระหว่างวันที่ 4 – 6 มิถุนายน 2561 ณ ห้องฝึกอบรมเมคคาทรอนิกส์ ชั้น 2 ณ อ่านต่อ…

วธ. สั่งทุกกรมจัดทำแผนขับเคลื่อนการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 5 เอฟ ปรับปรุงการบริการข้อมูล-ความรู้ทันสมัยขึ้น จี้ทำแผนบริหาร 5 กองทุนให้มีประสิทธิภาพ

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ได้ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม โดยมีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วมประชุม เมื่อเร็วๆนี้ โดยที่ประชุมมอบหมายให้แต่ละกรมไปจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 5 เอฟ ได้แก่ อ่านต่อ…