กันยายน 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ตุลาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

พฤศจิกายน 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

สพร.9 พิษณุโลก kick off โครงการ”เพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต”

วันพุธที่ 23พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก ดำเนินการเปิดฝึกอบรมอาชีพเสริม ตามโครงการ"เพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต" จำนวน 2 รุ่น ดังนี้1.สาขาการทำขนมไทย จำนวน 18 ชั่วโมง ระยะเวลาดำเนินการฝึก อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กรมบัญชีกลางแถลงข่าว “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561”

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง นพ.ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ร่วมแถลงข่าว อ่านต่อ…

กสร. แจงนายจ้างย้ายสถานที่ทำงานกระทบการดำรงชีวิต ลูกจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แจงนายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการกระทบการดำรงชีวิตลูกจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ เผยปี 61 คณะกรรมการสวัสดิการฯ วินิจฉัยให้ลูกจ้างได้รับค่าชดเชยพิเศษกว่า 8 ล้านบาทนายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน อ่านต่อ…

สนพ.อุตรดิตถ์ สนองนโบายรัฐบาล เร่งฝึกอาชีพผู้มีรายได้น้อย

นายมานิตย์ มงคลชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ (สนพ.อต.) ดำเนินโครงการเพิ่มศักดิ์ภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนบัตร สวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต ให้กับผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ อ่านต่อ…

ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ ครั้งที่ 1/2561

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ (คณะกรรมการฯ) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ ซึ่งเป็นกฎหมายที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ในมาตรา 62 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: บตท. ร่วมยินดีปลัดกระทรวงการคลังคนใหม่

นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ประธานกรรมการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ และคณะผู้บริหาร บตท. เข้าร่วมแสดงความยินดีแด่นายประสงค์ พูนธเนศ เนื่องในโอกาสได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ อ่านต่อ…

กรมประมง…ทุ่มงบกว่า 6 ล้านบาท เร่งคุมเข้มคุณภาพกุ้งขาวแวนนาไม ในโครงการประชารัฐฯ หลังห้องเย็นเดินหน้าจับคู่ซื้อขายกับเกษตรกร

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ภายหลังการปิดรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการประชารัฐรักษาเสถียรภาพราคากุ้งขาวแวนนาไม ปี 2561 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีเกษตรกรผ่านเกณฑ์การพิจารณาฯ จำนวน 21 จังหวัด รวม 1,196 ราย และมีห้องเย็นที่เข้ารับซื้อผลผลิตกุ้งในโครงการฯ จำนวน 24 อ่านต่อ…

เกษตรฯ เตรียมจัดค่ายยุวเกษตรกรระหว่างประเทศ 4-H Summer Camp 2018

กรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมจัดค่ายเยาวชน 4-H Summer Camp 2018 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับยุวเกษตรกรระหว่างประเทศนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมจัดค่ายเยาวชน 4-H Summer Camp 2018 ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม ถึง 5 มิถุนายน 2561 ณ จังหวัดระยองและจันทบุรี อ่านต่อ…

ส.อ.ท. จับมือ กระทรวงอุตฯ ร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ Industry 4.0 พร้อมพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 อุตสาหกรรม (S-Curve)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กระทรวงอุตสาหกรรม พัฒนาอุตสาหกรรมไปสู่ Industry 4.0 และพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 อุตสาหกรรม (S-Curve) พร้อมผลักดันมาตรการขับเคลื่อน SMEs สู่ Global Value Chain ผ่าน Digital Platformการหารือดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ อ่านต่อ…

กอปภ.ก. ประชุมบูรณาการทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมป้องกัน – บริหารจัดการปัญหาอุทกภัยครอบคลุมทุกมิติ

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) จัดประชุมติดตามสภาวะอากาศ สถานการณ์น้ำ และแนวทางการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยในช่วงฤดูฝน เพื่อบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างครอบคลุมทุกมิติ อ่านต่อ…

กรมส่งเสริมสหกรณ์แนะสหกรณ์การเกษตรหันกลับมาดูแลส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้สมาชิก

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ห่วงสมาชิกสหกรณ์การเกษตรยังมีหนี้สินจำนวนมาก แนะสหกรณ์หันกลับไปดูทุกข์สุขของเกษตรกรที่เป็นสมาชิก ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้มั่นคง เน้นการแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เตรียมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 1,000 ล้านบาทให้สหกรณ์นำไปปล่อยกู้แก่สมาชิกอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 อ่านต่อ…

ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า "ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 เมษายน 2561) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ จำนวน 1,293,908 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 60,598 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.9 อ่านต่อ…

สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน เข้าร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญในงาน “วันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 85 ปี”

สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ เข้าร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญในงาน "วันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 85 ปี" ระหว่างวันที่ 23 24 พฤษภาคม 2561 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารกรมธนารักษ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 281 0345 ต่อ อ่านต่อ…

กระทรวงเกษตรฯ จับมือ 5 หน่วยงานลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ โครงการพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ โดยยึดศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงฯ

กระทรวงเกษตรฯ จับมือ 5 หน่วยงานลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ โครงการพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ โดยยึดศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงฯ พื้นที่กว่า 1.3 พันไร่เป็นพื้นที่ต้นแบบประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชา พัฒนาเกษตรกรไทยสู่ "เกษตรอัจฉริยะ4.0" อ่านต่อ…

วศ. ชูงานวิจัยดีเด่นปี 2560 สร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ถุงมือยางไทย สู่สากล

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ดร.อรวรรณ ปิ่นประยูร เข้ารับรางวัลในงาน พิธีมอบรางวัล ผลงานวิจัย เด่นด้านนโยบาย การวิจัยเพื่อพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางไทยระดับระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นผลงานของคณะ 1.) ดร. อรวรรณ ปิ่นประยูร กรมวิทยาศาสตร์บริการ 2.)ผศ.ดร.สุภา วิรเศรษฐ์ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียางและภาควิชา เคมี อ่านต่อ…

กสอ. รุกกลยุทธ์ “สร้างแบรนด์ให้ดังอย่างยั่งยืน” ผ่าน “SMEs Business Network Forum 2018” หนุน SMEs พัฒนาต่อยอดธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ร่วมกับ DIP SMEs Network จัดกิจกรรม "SMEs Business Network Forum 2018" ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย อ่านต่อ…

ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงข่าวฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 – เมษายน 2561) ว่า รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น จำนวน 1,287,270 ล้านบาท ในขณะที่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน อ่านต่อ…

แถลงการณ์ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ.2561

จากการที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังได้ออกระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงาน หรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ให้กระทรวงการคลังจัดระเบียบการว่าจ้างพนักงานและลูกจ้างของหน่วยราชการแล้วนั้น อ่านต่อ…

เลขาธิการ ส.ป.ก. ติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจในพื้นที่ภาคอีสาน…พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนงานการปฏิรูปที่ดิน

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 นายสุรจิตต์ อินทรชิต เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนงานการปฏิรูปที่ดินกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี นายเจริญชัย พรรณาภพ ผู้ตรวจราชการกรม นายกฤตวิทย์ พิมพ์ทองงาม ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม นายพีระพงษ์ วีระกุล อ่านต่อ…

ก.แรงงาน จัดเต็มแข่งขันอาเซียน หวังสร้างความประทับใจชาติสมาชิก

วันนี้ (24 พฤษภาคม 2561) ณ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีงานแถลงข่าวงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ พัฒนาเกษตรสมัยใหม่

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินการ "โครงการพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ในศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง" ระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อ่านต่อ…

กระทรวงเกษตรฯ ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อน “งานวันดินโลก” อย่างเป็นทางการ พร้อมรณรงค์ลดการใช้พลาสติกที่ปนเปื้อนในดินและแหล่งน้ำ ตอบโจทย์แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีประกาศขับเคลื่อนงานวันดินโลก ปี 2561 (World Soil Day) ณ กรมพัฒนาที่ดิน ว่า นับตั้งแต่มีการประกาศรับรองวันดินโลก 5 ธันวาคม เมื่อปี 2557 เป็นต้นมา โดยกลุ่มสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก หรือGlobal Soil อ่านต่อ…

สศก. เปิดเวที AFSIS ดึง 13 ประเทศสมาชิกหารือร่วม กำหนดแผนงาน/โครงการในอนาคต

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยสำนักงานเลขานุการ AFSIS เปิดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน AFSIS Focal Point ร่วมกับประเทศสมาชิก ASEAN+3 รวม 13 ประเทศ เกาะติดโครงการ ISFAS ในกัมพูชา เวียดนาม ไทย เร่งระดมความเห็นหารือแผนงาน และกำหนดทิศทางโครงการ ISFAS ในปีนี้นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อ่านต่อ…

“บิ๊กฉัตร” แจงคืบหน้าการปฏิรูปประมงไทย ชี้การบังคับใช้กฏหมาย ยกระดับแรงงานประมง มุ่งทำประมงยั่งยืน ส.ส.อียู ยันไทยมาถูกทาง

วันนี้ (24 พฤษภาคม 2561) พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังให้การต้อนรับนายกาเบรียล มาโตและนางคาล่า การ์เซียรองประธานกรรมาธิการประมงแห่งรัฐสภายุโรป สมาชิกรัฐสภายุโรปในโอกาสมาเข้าร่วมการประชุมประจำปีของคณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย อ่านต่อ…

เกษตรฯ หารือภาคีเตรียมกฎหมายลูกรับฐานะนิติบุคคล ดึงเม็ดเงินลงชุมชนเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร หารือจัดทำกฎหมายลูก รองรับการปรับปรุงร่าง พรบ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ผลักดันสู่ฐานะนิติบุคคล สร้างรายได้แก่ชุมชนเกษตรกรจากมติคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการร่างกฎหมายพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่…) พ.ศ. … เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 อ่านต่อ…

เกษตรกรชาวสวนยาง จ.เชียงราย ผุดไอเดีย ต่อยอดงานวิจัย “ บ่อน้ำเคลือบยางพารา ” สร้างรายได้ในภาวะราคายางผันผวน

เกษตรกรชาวสวนยางบนพื้นที่สูง จ.เชียงราย มีแนวคิดสร้างรายได้เสริมในภาวะที่ราคายางพาราผันผวน ผุดไอเดีย นำผลงานวิจัยบ่อน้ำเคลือบยางพารา ต่อยอดธุรกิจสร้างโอกาสให้เกษตรกรในพื้นที่ต่อสู้กับปัญหาขาดแคลนน้ำทำการเกษตร สร้างประโยชน์ เพิ่มการใช้ยางพาราภายในประเทศ หวังเป็นตัวอย่างให้เกษตรกรในพื้นที่ต่างๆ อ่านต่อ…

รมว.วธ. นำประมุขสงฆ์-พระสงฆ์ กัมพูชา-เมียนมา-ศรีลังกา และพุทธศาสนิกชนต่างประเทศ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า คณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๖๑ ได้พิจารณาคัดเลือก ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๖๑ ที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประกาศเกียรติคุณให้ทราบโดยแพร่หลาย อ่านต่อ…

กสอ. จัดการประชุมวิชาการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 6 สถาบัน ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561 “ก้าวต่อไปไทยแลนด์ : Thailand Next

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเรียนเชิญสื่อมวลชน ร่วมทำข่าว "การประชุมวิชาการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 6 สถาบัน ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561 "ก้าวต่อไปไทยแลนด์ : Thailand Next" เพื่อผนึกกำลังนำเสนอแนวทางการพัฒนาประเทศด้านการเมือง การปกครอง ความยุติธรรม อ่านต่อ…

เลขาธิการ ส.ป.ก. ตรวจเยี่ยมราษฎรและติดตามงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ข้าว)

เลขาธิการ ส.ป.ก. ตรวจเยี่ยมราษฎรและติดตามงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ข้าว) แปลงเกษตรกรรมของนายวิจิตร เหมือนเหลา ณ เลขที่ 213 บ้านโนนชมพู หมู่ 4 ตำบลวังตามัว อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนมเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 นายสุรจิตต์ อินทรชิต อ่านต่อ…

ภาพข่าว: บตท. จัดอบรมการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

เมื่อเร็วๆ นี้บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง จัดอบรมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อให้บุคลากร บตท. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ อ่านต่อ…

หนุนคลัสเตอร์สิ่งทอแฟชั่นล้านนาตะวันออก

นายสำเริง สวัสดีนฤนาท อุตสาหกรรมจังหวัดน่าน ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออกสู่ต่างประเทศ กิจกรรมรวมกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออก การพัฒนาเครื่องประดับและผ้าทอล้านนาตะวันออกสู่ต่างประเทศ และการสร้างนักออกแบบอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออก อ่านต่อ…