สิงหาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

กันยายน 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ตุลาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และ 12 องค์กรเอกชนชั้นนำจัดการประชุมใหญ่ คณะทำงานสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ คอนเน็กซ์-อีดี ระยะที่ 2

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานภาครัฐ โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ พร้อมด้วย ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับภาครัฐ อ่านต่อ…

สหกรณ์จังหวัดน่านจับมือสถาบันฯปิดทองหลังพระลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชูทฤษฎี 7 ขั้นแก้ปัญหารายได้น้อย – ไร้ที่ทำกิน ส่งเสริมเกษตรกรให้เข้มแข็งยั่งยืน

สหกรณ์จังหวัดน่านนำเจ้าหน้าที่สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯลงพื้นที่ แลกเปลี่ยน-เรียนรู้ ต่อยอดส่งเสริมการรวมกลุ่ม สร้างเกษตรกรในพื้นที่ให้เข้มแข็งยั่งยืน พร้อมนำเสนอโมเดลทฤษฎี 7 ขั้นแก้ปัญหารายได้น้อย-ไร้ที่ทำกิน ด้านนักวิชาการระบุ ใช้องค์ความรู้แปลงสู่การปฏิบัติ อ่านต่อ…

สนพ.สระบุรีพัฒนาทักษะแรงงานนอกระบบสร้างรายได้เสริมให้ครัวเรือน

นายจรัลรัตน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพกลุ่มแรงงานนอกระบบ สาขาการประดิษฐ์มาลัยจากกระดาษทิชชู (30 ชั่วโมง) โดยฝึกอบรมระหว่างวันที่ 23 27 เมษายน 2561 จำนวน 20 คน ณ ศูนย์ช่างประจำชุมชนเทิดไท้องค์ราชัน อดิตยาเบอร์ล่า อ.แก่งคอย อ่านต่อ…

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ ธ.ก.ส. ดำเนินมาตรการเกษตรประชารัฐ เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกร กว่า 3 ล้านราย ลดต้นทุนการผลิตฤดูใหม่

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ได้เห็นชอบ มาตรการ "เกษตรประชารัฐ" เพื่อลดต้นทุนการผลิตฤดูใหม่ให้เกษตรกร กว่า 3 ล้านราย โดยกระทรวงเกษตรฯ อ่านต่อ…

ความคืบหน้าการดำเนินการตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษก กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 รับทราบความคืบหน้าการดำเนินการตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (มาตรการฯ) อ่านต่อ…

ก.แรงงาน พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้มีรายได้น้อย

กพร. กระทรวงแรงงาน เร่ง! เตรียมพร้อมพัฒนาผู้มีรายได้น้อย ยกระดับคุณภาพชีวิต ย้ำปราศจากการทุจริตนายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่าจากการที่ กพร. ได้รับงบประมาณในการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ อ่านต่อ…

สนพ.สระบุรี เปิดรับสมัครฝึกอบรมฟรี

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม1) หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขา1.ช่างสีรถยนต์2.ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร3.ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กสมัครตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป หมดเขตรับสมัคร 14 พ.ค. 61คุณสมบัติผู้สมัครฝึก1. มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ2. อ่านต่อ…

การประปาส่วนภูมิภาค ได้รับการตรวจประเมินเพื่อรับรองห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025

งานควบคุมคุณภาพน้ำ 3 (ห้องปฏิบัติการสาขาปราจีนบุรี) กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 ได้รับการตรวจประเมินเพื่อรับรองห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 :2005 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 23-24 เมษายน 2561 อ่านต่อ…

ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ครม. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ แก้ไขให้ปรับเพดานการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนจากร้อยละ 15 ของเงินเดือนเพิ่มเป็นร้อยละ 30 เพื่อให้สมาชิกสมทบเงินเอาไว้ใช้ในระยะยาวเพิ่มขึ้น และเปิดทางให้ตั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เพื่อหาผลประโยชน์ตอบแทนให้กับกองทุน กบข.นายพรชัย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ดำเนินการจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 14 คน ในวันที่ 25 เมษายน 2561 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี อ่านต่อ…

กรมส่งเสริมสหกรณ์เผยอาลีบาบาจีบสหกรณ์ผลไม้ภาคตะวันออก สนใจซื้อทุเรียนคุณภาพส่งขายตลาดออนไลน์

กรมส่งเสริมสหกรณ์เผยอาลีบาบาส่งทีมจัดซื้อเจรจาธุรกิจซื้อขายทุเรียนกับสหกรณ์ใน 3 จังหวัด ระยอง จันทบุรีและตราด อีก 2 สัปดาห์ จะบินจากจีนมาลงพื้นที่บุกสวนผลไม้เพื่อดูกระบวนการผลิตทุเรียนคุณภาพตามมาตรฐาน GAP ไปจนถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยว รวบรวมการผลิตและขนส่งจำหน่ายสู่ตลาด อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ เปิดประชุมวิชาการ จุฬาฯ

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ คณะสัตว์แพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 17 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี อ่านต่อ…

ก.แรงงาน แถลงจัดงาน “วันแรงงานแห่งชาติ 1 พ.ค.61” ณ ลานคนเมือง กทม.

รมว.แรงงาน แถลงข่าวการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม 2561 เผยเริ่มเคลื่อนริ้วขบวนจากสนามม้านางเลิ้ง พร้อมพิธีเปิดและรับข้อเรียกร้องจากแรงงาน โดยนายกรัฐมนตรี ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน แถลงข่าวการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี อ่านต่อ…

ดัชนีความเชื่อมั่นฯ มีนาคม ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากอุปสงค์ในประเทศ และต่างประเทศ

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำรวจความเชื่อมั่นผู้ประกอบการประจำเดือนมีนาคม 2561 จำนวน 1,044 ราย ครอบคลุม 45 กลุ่มอุตสาหกรรมของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แยกเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดย่อม อุตสาหกรรมขนาดกลาง และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ร้อยละ 31.5, 36.8, 31.7 อ่านต่อ…

เดือนมีนาคม 2561 ผลิตรถยนต์ 195,257 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.21 ขาย 95,082 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.1 ส่งออก 110,946 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รักษาการรองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศ ในเดือนมีนาคม 2561 ดังต่อไปนี้การผลิตจำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนมีนาคม 2561 มีทั้งสิ้น 195,257 คัน อ่านต่อ…

“ส.อ.ท. แนะผู้บริโภคตรวจสอบข้อมูลก่อนซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร”

อ้างถึงแหล่งข่าวจากสื่อต่างๆ ตามที่ เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมกับตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) ได้ปฏิบัติการจับกุมผู้ประกอบการชื่อดังที่ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผิดกฎหมาย โดยลักลอบใส่สารอันตรายต่างๆ ลงไปในผลิตภัณฑ์ เช่น อ่านต่อ…

ป.ป.ช. เชิญชวนเยาวชนร่วมประกวดแผนป้องกันการทุจริตกับกิจกรรมนักคิดสุจริต “คิดใหม่ ทำใหม่ เริ่มได้ที่ตัวเรา” (The Ethical Thinker)

นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. กล่าวว่า สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญเยาวชนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนักคิดสุจริต "คิดใหม่ ทำใหม่ เริ่มได้ที่ตัวเรา" การประกวดแผนงานการป้องกันการทุจริต เขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม อ่านต่อ…

ททท. นำสื่อมวลชน เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ฯ

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2561 กองประชาสัมพันธ์ในประเทศ การท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย (ททท.) นำสื่อมวลชนสายการท่องเที่ยว เข้าเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงในการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เปิดฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพเสริม

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรใช้ในครัวเรือน รุ่นที่ 1/2561 ระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมง ฝึกระหว่างวันที่ 23 – 27 เมษายน 2561 ณ ชุมชนเพชรโสธร หมู่ที่ 4 ตำบลกกโก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี อ่านต่อ…

สพร. 22 นครศรีธรรมราช จัดประเมินรับรองความรู้ความสามารถ

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช โดยกลุ่มงานประเมินและรับรองฯ ได้ดำเนินการจัดให้มีการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับ 2) พ.ศ.2557 ให้กับผู้มายื่นขอรับรองฯ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 16 คน และผ่านการประเมินทั้งหมด อ่านต่อ…

ภาพข่าว: อธิบดีกรมศุลกากรร่วมพิธีเปิดท่าเทียบเรือชายฝั่ง 20G

นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร ร่วมพิธีเปิดท่าเทียบเรือชายฝั่ง 20G (Bangkok Port Coastal Berth 20G) โดยมีนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี ณ ท่าเทียบเรือชายฝั่ง 20G ท่าเรือกรุงเทพ คลองเตย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ทั้งนี้ อ่านต่อ…

โฆษกคณะกรรมการสลากฯ เปิดเผยความคืบหน้าประชาพิจารณ์สลากแบบรวมชุด

วันนี้ (25 เมษายน 2561) เวลาประมาณ 15.00 น. ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ในฐานะโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้กล่าวถึงความคืบหน้าของการเปิดให้พี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและประชาพิจารณ์เรื่องการจัดทำสล อ่านต่อ…

ภาพข่าว: อบรมการใช้ Social Network บนโลกออนไลน์สำหรับผู้สูงอายุ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี เปิดฝึกอบรมโครงการ ฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ สาขา การใช้ Social Network บนโลกออนไลน์สำหรับผู้สูงอายุ (18 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 23 25 เมษายน 2561 จำนวน 20 คน ณ เทศบาลตำบลพุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี อ่านต่อ…