ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ภาพข่าว: วศ.อว. ประชุมความร่วมมือกับ 3 หน่วยงานรับรองระบบงาน ยกระดับด้านการรับรองของประเทศ

          กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ (บร.) พร้อมด้วยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (วพ.) และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้ประชุมหารือระหว่างหน่วยรับรองระบบงานในหัวข้อเรื่อง โครงสร้างการบริหารหน่วยรับรองระบบงานในประเทศไทยแบบ Single plantform และการจัดเตรียมงานวันรับรองระบบงานโลก ณ ห้อง 310 ชั้น 3 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
          จากการประชุมครั้งนี้หน่วยรับรองระบบงานทั้ง 4 หน่วยงานได้ร่วมกันจัดเตรียมงานวันรับรองระบบงานโลก โดยในปีนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ภายใต้หัวข้อ Improving Food Safety และได้กำหนดแนวทางการบริหารหน่วยรับรองระบบงานในประเทศไทยแบบ Single plantform เพื่อร่วมกันพัฒนาและยกระดับด้านการรับรองของประเทศ ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure, NQI) ให้เกิดเป็นรูปธรรมและประโยชน์สูงสุดต่อไป