ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: กทปส. ลดความเลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยี หนุนโครงการพัฒนาศักยภาพการบริการสารสนเทศเพื่อสังคมผู้ด้อยโอกาสบนพื้นที่สูง ณ ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

          กทปส. ลดความเลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยี หนุนโครงการพัฒนาศักยภาพการบริการสารสนเทศเพื่อสังคมผู้ด้อยโอกาสบนพื้นที่สูง ณ ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
          นายนิพนธ์ จงวิชิต ผู้อำนวยการกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ (ยืนที่2จากซ้าย) และ นายรังสฤษฏ์ คุณชัยมัง หัวหน้าโครงการและประธานมูลนิธิวิสาหกิจพลังงานชุมชน เข้าร่วมลงพื้นที่โครงการพัฒนาศักยภาพการบริการสารสนเทศเพื่อสังคมผู้ด้อยโอกาสบนพื้นที่สูง ณ ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุนจาก กทปส. โดยโครงการดังกล่าว ต้องการที่จะส่งเสริมการเข้าถึงการบริการและการใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่และการรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ดอยโอกาศบนพื้นที่สูงผ่านศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตเพื่อสังคม เพื่อให้กลุ่มชาวเขาสามารถพึ่งพาตนเองและมุ่งหวังให้เป็นเครื่องมือและกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีสอดรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0