ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

คณะกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา ดูงานการบริหารจัดการโครงข่ายเน็ตประชารัฐในพื้นที่ จังหวัดชลบุรี

          คณะกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา ดูงานการบริหารจัดการโครงข่ายเน็ตประชารัฐในพื้นที่ จังหวัดชลบุรี (13 กุมภาพันธ์ 2563) ณ บ้านหินกอง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ ประธานกรรมการ บมจ.ทีโอที พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ ขันทอง กรรมการ บมจ.ทีโอที รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที นางวรรณพร ลีฬหาชีวะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจขายและบริการลูกค้าองค์กร
          นายประยุตต์ บุญญาศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออก ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา และคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ในโอกาสลงพื้นที่การศึกษาดูงานโครงการเน็ตประชารัฐในพื้นที่ที่ไม่มีมูลค่าเชิงพาณิชย์ (Non-Commercial Area) จ.ชลบุรี เพื่อรับทราบข้อมูล ข้อเท็จจริง ผลการดำเนินงาน สภาพการปฏิบัติงานและแนวทางการปรับปรุงพัฒนา ตลอดจนรับทราบความต้องการของผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ ที่มีปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตน้อย ณ ศาลากองทุนหมู่บ้าน หมู่ 8 บ้านหินกอง ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี และพื้นที่ที่มีปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตมาก ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านโป่งดินดำ หมู่ 12 บ้านโป่งดินดำ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
          โครงการเน็ตประชารัฐ หรือโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมหลักของประเทศ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มอบหมายให้ ทีโอที วางโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติกเพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุม 24,700 หมู่บ้านทั่วประเทศ มีระยะทาง
          โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงยาวถึง 109,467 กิโลเมตร สามารถเพิ่มการเข้าถึงเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้กับประชาชนถึง 443,756 จุด เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สร้างโอกาสให้กับภาคประชาชน ชุมชน และวิสาหกิจชุมชน ในการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร และบริการต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ปัจจุบันมีจำนวนผู้ลงทะเบียนใช้งานอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงจำนวน 7.9 ล้านราย
          สำหรับ พื้นที่ภาคตะวันออกได้มีการขยายติดตั้งโครงการเน็ตประชารัฐ จำนวน 1,554 หมู่บ้าน มีหมู่บ้านเน็ตประชารัฐในพื้นที่ จ.ชลบุรี 26 หมู่บ้าน ซึ่งมีจำนวนประชากรกว่า 29,000 คน การดูงานโครงการเน็ตประชารัฐใน จ.ชลบุรี ของคณะกรรมาธิการฯ ครั้งนี้ จะเป็นโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ ความคิด และสะท้อนปัญหาต่างๆ รวมถึงการพบปะกับผู้นำชุมชน และประชาชนอย่างใกล้ชิด อันจะยังประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว