ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ขยายเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมการเข้าถึงสารสนเทศด้าน NQI

          กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมเครือข่ายศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปว.) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นประธานในการประชุม มีสมาชิกเครือข่ายเข้าร่วมประชุมจำนวน 18 หน่วยงาน 33 คน ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6 อาคารตั้วฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
          การดำเนินงานที่สำคัญเพื่อพิจารณาความร่วมมือของเครือข่าย ศปว. ได้แก่ การเพิ่มศักยภาพบริการและการเข้าถึงสารสนเทศของเครือข่ายสมาชิก ศปว. ด้วยระบบฐานข้อมูล One Search ที่สามารถสืบค้นและเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ภายใต้มาตรฐานการให้บริการเดียวกันของ ศปว. การส่งเสริมศักยภาพการเข้าถึงสารสนเทศด้านโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI) ตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งหน่วยงาน ศปว. มีความเชื่อมโยงและเกี่ยวข้องทุกกระบวนงาน การขยายเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายใต้กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจำนวน 14 หน่วยงาน ผลจากการประชุมครั้งนี้จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่าย ศปว.เกิดความร่วมมือมากขึ้น และขยายโอกาสในการนำสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ ลดต้นทุน และงบประมาณ สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นทางของประเทศให้มีศักยภาพมากขึ้น