ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

กสร.จัด Big cleaning ศูนย์เด็กเล็กฯ ป้องกันไวรัสโคโรน่า พร้อมฝากนายจ้างที่มีศูนย์เลี้ยงเด็กฯร่วมป้องกัน

          กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดทำ Big cleaning ศูนย์เด็กเล็กในสังกัดป้องกันโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรน่า พร้อมขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการที่มีการจัดตั้งศูนย์เด็กเล็กฯ จัดมาตรการป้องกัน ดูแลสุขอนามัย ทำความสะอาดสิ่งแวดล้อม และเครื่องเล่น
          นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าวในกลุ่มเด็กเล็กซึ่งอยู่ในการความดูแลของศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐมและจังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้การกำกับดูและของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จึงได้สั่งการให้ศูนย์เด็กเล็กฯทั้งสองแห่งจัดมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิของเด็กทุกวันก่อนเข้าเรียนด้วยเครื่องวัเทอร์โมมิเตอร์ และล้างมือด้วยเจล การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันไวรัสแก่เด็กและผู้ปกครอง นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรม Big cleaning ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคห้องเรียนและบริเวณศูนย์เด็กเล็กฯ เป็นเวลา 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 7 ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2563เพื่อความปลอดภัยของเด็กปฐมวัย รวมทั้งบุคลากรของศูนย์ฯ
นายอภิญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า กสร.ได้ขอความร่วมมือนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการที่มีการจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กเพื่อผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบกิจการ จัดมาตรการในการป้องกันไวรัสโคโรน่า เช่น การตรวจคัดกรองเด็กทุกวัน การทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมและของเล่นทุกวัน หรือเมื่อมีการเปื้อนน้ำลาย น้ำมูกหรือสิ่งสกปรก รณรงค์สวมหน้ากากอนามัย การจัดเจลล้างมือและมีมาตรการเคร่งครัดในการล้างมือให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับที่ดูแลสัมผัสเด็กเล็ก เป็นต้น รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เด็กและผู้ปกครองในการป้องกันไวรัสดังกล่าวด้วย