ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: อธิบดีฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาฯ กับ ม.มหาสารคาม

          นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของบุตร-หลานสมาชิกสหกรณ์โคนมเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน ระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ กับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมในการลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์จัดสรรเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์สนับสนุนทุนการศึกษาให้เรียนต่อปริญญาตรีสาขาสัตวแพทย์หรือสัตวบาลตลอดหลักสูตร เพื่อให้นำความรู้กลับไปพัฒนาฟาร์มโคนมของครอบครัวหรือช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่ รวมถึงพัฒนาการดำเนินธุรกิจสหกรณ์โคนมที่ตนเองสังกัด เพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงโคนมและสานต่ออาชีพพระราชทานให้คงอยู่ต่อไป โดยการลงนามข้อตกลงความร่วมมือจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร