ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

วศ. อว. และ คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว. ร่วมมือพัฒนาวัสดุซีเมนต์ทางทันตกรรม

          กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย นายกนิษฐ์ ตะปะสา ผู้อำนวยการกองวัสดุวิศวกรรม และนายเอกรัฐ มีชูวาศ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญพิเศษ หัวหน้ากลุ่มวัสดุอัจฉริยะและเทคโนโลยีเคลือบผิว ร่วมประชุมกับ ผศ.ดร.ทพญ.ปิยะนารถ เอกวรพจน์ และ ทพญ. ณัฐฐาภรณ์ นาคพิน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่องผลการดำเนินงานวิจัยร่วมระหว่างกรมวิทยาศาสตร์บริการและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง "การพัฒนาวัสดุซีเมนต์ทางทันตกรรมชนิดอลูมิโนซิลิเกตกลาส" เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
          งานวิจัยนี้ เป็นการพัฒนาผงแก้วเพื่อใช้เป็นวัสดุทางทันตกรรมชนิด Glass-ionomer cement เพื่อลดการนำเข้าวัสดุซีเมนต์ทางทันตกรรมที่มีมูลค่าสูงจากต่างประเทศ ซึ่งจากการสำรวจข้อมูลพบว่าแก้วมีการนำมาใช้งานในวัสดุซีเมนต์ทางทันตกรรม มีมูลค่าการนำเข้าสูงถึงกว่า 200 ล้านบาทต่อปี และมีแนวโน้นปริมาณการนำเข้าเพื่อใช้งานมากขึ้น ประกอบกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสำคัญในอนาคต (Mega-trend) ในด้านการโครงสร้างประชากรที่จะมีผู้สูงอายุมากขึ้น ส่งผลถึงความต้องการเข้าถึงบริการทางการแพทย์และวัสดุทางการแพทย์เพิ่มมากขึ้น ดั้งนั้นหากสามารถพัฒนาแก้วให้มีคุณสมบัติเฉพาะเพื่อใช้เป็นวัสดุทางการแพทย์ จะเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศเพื่อพึ่งพาตนเองและต่อยอดเป็น อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงในอนาคต
          ในการนี้ๆ นักวิจัยของ วศ และ มศว ได้หารือเรื่องการขอจดอนุสิทธิบัตรผลงานวิจัยที่ได้ และแผนการทำวิจัยวัสดุทางทันตกรรมในระยะต่อไป