ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

เดินหน้าโครงการพัฒนาเจ้าพระยาเดลต้า 2040

          30 ม.ค.นี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการประชุมสัมมนาผู้เชี่ยวชาญและการรับฟังความคิดเห็น การศึกษา "โครงการการพัฒนาเจ้าพระยาเดลต้า 2040" ในวันที่ 30 มกราคม 2563 ณ ห้องมาร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญ และการหาแนวทางขับเคลื่อนโครงการเจ้าพระยาเดลต้า 2040 จะออกแบบการบริหารลำน้ำเจ้าพระยาร่วมกันอย่างไร โดยในงานมีเสวนา แบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงที่ 1 "รู้เขารู้เรา รู้ความจริงจากผู้รู้จริง" มีหัวข้อน่าสนใจ อาทิ การทรุดตัวของแผ่นดิน การใช้ทรัพยากรน้ำใต้ดิน โดย นายบรรจง พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล , การกัดเซาะชายฝั่ง โดย ผศ.ดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง (ม.เกษตรฯ) , การขนส่งและจราจร โดย ดร.สุรศักดิ์ ทวีศิลป์ , สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรชายฝั่ง โดย รศ.ดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์ (ม.เกษตรฯ) , น้ำท่วม-น้ำแล้ง เชิงการจัดการ โดย รศ.ดร.สุจริต คูณธนกูลวงศ์ (จุฬาฯ) ช่วงที่ 2 "เส้นทางสู่ภาพอนาคตเจ้าพระยาเดลต้า 2040" (การหากระบวนการ และใครทำอะไรที่ไหน) โดย รศ.ดร.บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย, คุณปิยะเนตร เขตสมุทร , คุณประเชิญ คนเทศ, คุณสมพร เพ็งค่ำ , คุณวิภาวี คุณาวิชยานนท์ ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์(ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน)ได้ที่ https://forms.gle/q3YZpkRh2s5SzbCK9 หรือสอบถาม 0-2579-2265