ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ. จัดงาน TBS Open House 2020 “Smart Start towards Success”

          คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ. จัดงาน TBS Open House 2020 "Smart Start towards Success" ภายในงานได้รวบรวม 10 หลักสูตรของคณะพาณิชย์ฯ ทั้งปริญญาโท และปริญญาเอก โดยมี ดร.คมน์ พันธรักษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นำทีมคณาจารย์เข้าร่วมงานและให้คำแนะนำแต่ละหลักสูตร พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากคุณผรินทร์ สงฆ์ประชา Chief Executive and Founder for Nasket เป็นปาฐกถาพิเศษ
          บรรยายภาพจากซ้ายไปขวา
          1. ดร.พาณุวงศ์ คัมภิรารักษ์ ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ
          2. คุณผรินทร์ สงฆ์ประชา Chief Executive and Founder for Nasket
          3. ดร.คมน์ พันธรักษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
          4. ดร.จินตนัย ไพรสณฑ์ ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบสมรรถนะแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์