ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ลุงป้อมใจดี ส่งคณะทำงานแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ที่ลพบุรี

          พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ พล.อ.สุชาติ ผ่องพุฒิ หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเขตตรวจราชการที่ 1 นางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี และ นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล คณะทำงานฯ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการที่จำเป็นเร่งด่วน สำหรับงบกำกับภูมิภาคของท่านรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในท้องที่จังหวัดลพบุรี เพื่อสนับสนุนงบประมาณจำเป็นเร่งด่วน เพื่อประโยชน์สุข และความสะดวกสบายให้กับประชาชน พร้อมทั้งพิจารณางบประมาณเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ที่กำลังส่งผลในขณะนี้
          โดยคณะทำงานได้ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาโครงการที่เสนอของบประมาณ จำนวน 10 โครงการ ณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี โดยมี นายผดุงศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี หัวหน้าสำนักงานจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพัฒน์ฯ กรมชลประทาน มหาดไทย กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมพิจารณาและให้ข้อมูลและความเห็นที่หลากหลายเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรอง ต่อไป
          จากนั้นได้ลงพื้นที่โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ 5 ต.ดีลัง อ.พัฒนานิคม และ โครงการขุดลอกหน้าฝายบ้านหนองช้างหล่ม หมู่ 3 ต.เขาน้อย อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี ซึ่งจะดำเนินการเป็น 2 ช่วง คือ          
          - ช่วงที่ 1 ขุดลอกคลอง ปากคลองกว้าง 20 เมตร ยาว 400 เมตร ก้นคลองกว้าง 10 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.5 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 12,500 ลบ.ม.
          - ช่วงที่ 2 ขุดลอกคลอง ปากคลองกว้าง 15 เมตร ยาว 1,600 เมตร ก้นคลองกว้าง 10 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 38,400 ลบ.ม.
          ทั้งนี้ โครงการต่างๆ ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณส่วนใหญ่โครงการเกี่ยวกับแหล่งน้ำ การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การขุดลอกฝาย และคลองส่งน้ำ การปรับปรุงถนนเพื่อการคมนาคมขนส่งพืชการเกษตร และการเดินทางของนักเรียน รวมทั้งประชาชนในท้องที่จังหวัดลพบุรี ทั่วทุกอำเภอ เพื่อความสุขของประชาชน