ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ปภ.บูรณาการทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เน้นเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่

          ในระยะนี้หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดภาคเหนือตอนบน เริ่มประสบปัญหาค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เกินค่ามาตรฐาน เนื่องจากสภาพอากาศปิด มีลมอ่อน ทำให้ฝุ่นละอองไม่เคลื่อนตัว รวมถึงฝุ่นละอองจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง ทั้งการจราจร การเผาในที่โล่ง และโรงงานอุตสาหกรรม เป็นสาเหตุสำคัญก่อให้เกิดปัญหาฝุ่นละออง
          รัฐบาลห่วงใยสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน จึงได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) บูรณาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในระยะเร่งด่วน 
          - การเตรียมพร้อมรับมือและแก้ไขปัญหา
          การติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละออง ให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดติดตามและเฝ้าระวังข้อมูลคุณภาพอากาศกับกรมควบคุมมลพิษและกระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์
          การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่ กรณีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เกินมาตรฐาน ให้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยแบ่งพื้นที่ กำหนดบุคคลและหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน
          การประชาสัมพันธ์ข้อมูลและแจ้งเตือนประชาชน มุ่งสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมแจ้งเตือนและให้คำแนะนำข้อปฏิบัติตนให้แก่ประชาชนผ่านทุกช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมและปลูกฝังจิตสำนึกให้กับประชาชนในการแก้ไขปัญหา และไม่เพิ่มปริมาณหมอกควันในอากาศ
          การบูรณาการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ ให้จังหวัดระดมสรรพกำลังและทรัพยากรทุกภาคส่วน ทั้งฝ่ายพลเรือน ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงภาคประชาสังคม ภาคเอกชน เครือข่ายอาสาสมัคร และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุ โดยแบ่งมอบภารกิจและพื้นที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ชัดเจน รวมถึงให้จัดเตรียมสถานที่พักชั่วคราวที่สามารถป้องกันฝุ่นละอองให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและไม่สามารถป้องกันตนเองได้
          - มาตรการลดผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก
          มาตรการด้านการขนส่งและจราจร โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและเคร่งครัด ทั้งการตรวจจับรถยนต์ที่ปล่อยควันดำ อำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด รวมถึงมิให้มีการจอดรถริมถนนสายหลัก สถานที่ราชการ โรงพยาบาล โรงเรียน และชุมชน
          มาตรการตรวจสอบและควบคุมการปล่อยมลพิษ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมดูแลการดำเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
          มาตรการควบคุมการก่อสร้าง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลการก่อสร้างในพื้นที่ให้เป็นไปตามมาตรการและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งการปิดกั้นบริเวณไม่ให้ฝุ่นละอองกระจาย การฉีดล้างทำความสะอาด และฉีดพ่นน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
          มาตรการควบคุมการเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตร มุ่งเน้นการรณรงค์และสนับสนุนให้เกษตรกรนำเศษวัสดุการเกษตรไปใช้ประโยชน์หรือย่อยสลายด้วยวิธีที่เหมาะสมแทนการเผา ส่วนพื้นที่ที่จำเป็นต้องมีการเผา ให้กำหนดมาตรการควบคุมและแนวทางการจัดการในพื้นที่
          นอกจากนี้ ได้เน้นย้ำให้จังหวัด กรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดพื้นผิวถนนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงที่สภาพอากาศแห้งที่ทำให้ฝุ่นละอองฟุ้งกระจายได้ง่าย รวมถึงให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สนับสนุนการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่ โดยนำเครื่องฉีดพ่นละอองน้ำดำเนินการฉีดพ่นน้ำเพื่อเพิ่มความชื้นและลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศอย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์ ติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
          ทั้งนี้ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีปริมาณฝุ่นละอองสูง ให้ใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือหน้ากากอนามัยปิดปากและจมูก และหลีกเลี่ยงการประกอบกิจกรรมในที่โล่งแจ้งเป็นเวลานาน เพื่อป้องกันไม่ให้สูดดมฝุ่นละอองขนาดเล็กเข้าสู่ร่างกาย สำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานแก้ไขปัญหาโดยด่วนต่อไป