ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: สนพ.ชัยภูมิ จัดประชุมชี้แจงระบบประกันคุณภาพการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

          สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติให้กับศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ได้รับอนุญาต จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ทดสอบฯ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ , ศูนย์ทดสอบฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ , ศูนย์ทดสอบฯ วิทยาลัย ไฮเทค เทคโนโลยี ชัยภูมิ , ศูนย์ทดสอบฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว , ศูนย์ทดสอบฯ พญาแลไพลทานอยด์ และศูนย์ทดสอบฯ โกมาภัจจ์ สหคลินิก ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ โดยมี นางสาวนภาเพ็ญ ศรีศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุม