ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

วศ. เสริมความเข้มแข็งสินค้าอาหารและวัสดุสัมผัสอาหารไทย รองรับมาตรฐานระบบความปลอดภัยด้านอาหาร

          กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร เปิดให้บริการทดสอบความปลอดภัยสินค้าอาหารและวัสดุสัมผัสอาหารเพื่อช่วยผู้ประกอบการของไทยควบคุมคุณภาพสินค้าให้มีมาตรฐานและความปลอดภัย โดยได้รับมอบหมายจากกระทรวงพาณิชย์ ให้ออกใบรับรองการตรวจสินค้าวัสดุสัมผัสอาหาร (Certificate of Analysis for Food Contact Materials: COA for FCM) 5 ประเภท ได้แก่ แก้ว เซรามิก พลาสติก ซิลิโคน และไม้ เพื่อสนับสนุนการส่งออกของไทย ป้องกันการปฏิเสธการนำเข้าสินค้าอันเนื่องมาจากมาตรการอุปสรรคทางการค้าด้านเทคนิค (Technical Barriers to Trade: TBT) ตลอดจนการถูกแจ้งเตือนในระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยด้านอาหารและอาหารสัตว์ (Rapid Alert System for Foods and Feeds: RASFF)
          ระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยด้านอาหารและอาหารสัตว์ RASFF นี้มีความสำคัญในระบบควบคุมความปลอดภัยอาหาร และการจัดการระบบเป็นที่ยอมรับในระดับสากลโดยเฉพาะสหภาพยุโรป การดำเนินงานสำคัญของประเทศสมาชิกอาเซียน นำแนวคิดนำระบบ RASFF มาปรับใช้โดย พัฒนาระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยด้านอาหารและอาหารสัตว์ของอาเซียน (ASEAN Rapid Alert System for Food and Feed: ARASFF) โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลของประเทศสมาชิกอาเซียน ภายใต้ระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยอาหารและอาหารสัตว์ของอาเซียน (ARASFF) เพื่อติดตามสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยทางด้านอาหาร และใช้มาตรการที่รวดเร็วและเหมาะสมในการคุ้มครองผู้บริโภค
          ทั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร ให้ความสำคัญการทดสอบความปลอดภัยของอาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร ที่ส่งผลต่อการออกใบรับรองสินค้าด้านวัสดุสัมผัสอาหารเพื่อการส่งออก โดยได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการให้มีศักยภาพความพร้อมด้านการทดสอบสารปนเปื้อน รวมทั้งรองรับการทดสอบตามกฎระเบียบใหม่ สร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับผลการทดสอบในระดับสากล เพื่อเป็นกลไกส่งเสริมผู้ประกอบการไทยนำไปใช้เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตสินค้า และเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตกลงซื้อขาย พร้อมทั้งเฝ้าระวังคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าเพื่อแจ้งเตือนความผิดปกติเกี่ยวกับสินค้าอาหารให้ประเทศสมาชิกทราบและดำเนินการตรวจสอบสินค้า และสามารถคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคจากสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานได้ต่อไป
          >>สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร โทรศัพท์ : 02-201-7182, 02-20107181 อีเมล์ bsp@dss.go.th