ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: พัฒนาฝีมือแรงงานนครนายกจัดประชุม กพร.ปจ. เพื่อจัดทำแผนพัฒนากำลังคนตามยุทธศาสตร์จังหวัด

          วันที่ 15 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายกดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด(กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการภายใต้แผนพัฒนากำลังคนจังหวัดนครนายกและให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนตามยุทธศาสตร์จังหวัดนครนายก