ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สพร.7 อุบลฯ เปิดการฝึกอบรมและรับมอบวัสดุฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขา”ช่างซ่อมตัวถังและพ่นสีรถยนต์”

          วันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 10.30 น. สพร.7 อุบลฯ เปิดฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขา "ช่างซ่อมตัวถังและพ่นสีรถยนต์" ระหว่างวันที่ 9 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงฝึกงานช่างซ่อมตัวถังและพ่นสีรถยนต์ เพื่อยกระดับฝีมือให้กับบุคลากรในสายอาชีพช่างซ่อมตัวถังและพ่นสีรถยนต์ ให้มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานที่ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบกิจการโดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 20 คน จากสถานประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับงานสียานยนต์ งานเคาะตัวถัง
          จำนวน 4 แห่ง ได้แก่
          1. บริษัท โตโยต้า ดีลักซ์ จำกัด
          2. บริษัท โตโยต้า อำนาจเจริญ จำกัด
          3. บริษัท โตโยต้า ภูมิพัฒนา จำกัด
          4. บริษัท วัน ฉะเชิงเทรา จำกัด
          การฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือสนับสนุนด้านวิทยากร เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุฝึกที่ทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ จากภาคเอกชน ได้แก่
          1) บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประทศไทย จำกัด มูลคำ 100,000 บาท
          2) บริษัท นิปปอนเพนต์ ประเทศไทย จำกัด มูลค่า 120,000 บาท
          3) บริษัท ไทยฮวด จำกัด มูลค่า 100,000 บาท
          4)บริษัท ทีโอเอ เพอฟอร์มมานซ์โค้ทติ้งคอร์ปปอเรชั่น จำกัด
          รวมมูลค่า 129,982.30 บาท
          จากการร่วมมือที่ผ่านมาร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนหลายบริษัทภายใต้คณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาฝีมือแรงานเทคโนโลยีชั้นสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 สาขาสียานยนต์ (อุบลราชธานี) ซึ่งมีกรรมการผู้จัดการบริษัท ศูนย์เทคนิค (2006) จำกัด คุณสุนันทา ทัศจันทร์ เป็นประธานกรรมการ ส่งผลให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ผลการดำเนินการเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม การบริหารราชการแผ่นดินแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2562 ด้านสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) ระดับดี จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ กพร. ซึ่งได้รับรางวัลจากท่านรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (นายเธียรชัย พุทธรังษี) ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม และรับมอบวัสดุฝึกอบรม