ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ผู้สูงอายุโคราชขึงขังฝึกอาชีพถักพรมป้อนตลาดชุมชน

          ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน (ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง) ได้มอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน ให้ทำงานสนองตอบความต้องการประชาชน เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์รัฐบาล "ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ตามนโยบายนี้ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา (ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรมดำ) ได้สนองนโยบายโดยดำเนินการจัดฝึกอาชีพให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุบ้านท่าอ่าง หมู่ที่ 4 ต.ท่าอ่าง (ในเขตเทศบาลด่านเกวียน) อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา รวมกลุ่มกว่า 20 คนฝึกอาชีพ ถักพรมเช็ดเท้า โดยมีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมาสนับสนุนวิทยากรและวัสดุฝึกอบรม ฝึกอาชีพระหว่างวันที่ 8 -10 มกราคม 2563 ณ ที่ทำการกลุ่มอาชีผู้สูงอายุบ้านท่าอ่าง หมู่ที่ 4 ต.ท่าอ่าง โดยมี นางฝน คงศักดิ์ตระกูล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลด่านเกวียน เป็นประธานเปิดฝึกอบรม และพร้อมสนับสนุนงบประมาณต่อยอดการประกอบอาชีพของกลุ่มฯ พร้อมทั้งจัดให้มีสถานที่จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มฯ ในศูนย์เรียนรู้เครื่องปั้นดินเผาของเทศบาลฯ และในงามมหกรรมเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ที่จะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ นี้