ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัยดำเนินการจัดฝึกอบรมภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563

          สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัยดำเนินการจัดฝึกอบรมภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563
          นายจิรชาติ นาคสวัสดิ์ นายอำเภอศรีสำโรง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย ร่วมกับอำเภอศรีสำโรง สถานีตำรวจภูธรศรีสำโรง โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย และองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน ดำเนินการจัดฝึกอบรมภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ขับขี่และตรวจสอบสภาพความพร้อมของยานพาหนะ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนเกิดจิตสำนักในการช่วยกันป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และมีส่วนในการรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน พร้อมให้บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลให้แก่ประชาชน โดยดำเนินการให้กับแกนนำชุมชน จำนวน 50 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย ทั้งนี้เพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงเพื่อป้องกันเหตุหรือช่วยบรรเทาเหตุที่เกิดขึ้นแก่ประชาชนในช่วงเทศกาล