ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

กระทรวงเกษตรฯ จับมือ ชุมนุมสหกรณ์ ภาคอุตสาหกรรม ยกระดับเกลือทะเลไทย ผ่านความร่วมมือซื้อ-ขาย ผลผลิตเกลือทะเล พร้อมดันโครงการสินเชื่อชะลอการขายเกลือทะเลบรรเทาความเดือดร้อนชาวนาเกลือ เสนอ ครม.

          นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย กล่าวว่า การทำนาเกลือทะเล เป็นอาชีพที่มีการสืบทอดภูมิปัญญามีตั้งแต่บรรพบุรุษประเทศไทยมีพื้นที่ทำนาเกลือทะเลประมาณ 78,289 ไร่ ใน 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ชลบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี และปัตตานี โดยมีส่วนแบ่งตลาดเกลือ ดังนี้ 1) อุตสาหกรรมอาหาร ร้อยละ 30.50 2) อุตสาหกรรมประมง ร้อยละ 19.50 3) กิจการโรงงานดองผัก ร้อยละ 20.70 4) อุตสาหกรรม อื่นๆ ร้อยละ 19.30 5) ผู้บริโภค ร้อยละ 7.10 และ 6) ด้านอื่นๆ ร้อยละ 2.90 ส่วนความต้องการผลผลิตเกลือทะเล (Demand) มีประมาณ 9 แสนตันต่อปี
          ทั้งนี้ ปัจจุบันมีผลผลิตเกลือทะเลจากฤดูกาลผลิต 2561/62 ตกค้างในยุ้งฉางสหกรณ์ และเกษตรกรกว่า 25,000 ตัน รวมทั้ง จะมีผลผลิตเกลือทะเลจากฤดูกาลผลิต 2562/63 เติมเข้ามาอีกประมาณ 992,000 ตัน ซึ่งเป็นปริมาณที่เกินความต้องการของตลาด จะส่งผลให้ราคาเกลือทะเลตกต่ำ จากสถานการณ์ดังกล่าว นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความเป็นห่วงพี่น้องเกษตรกรนาเกลือของไทย จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทยเร่งหารือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
          นายอลงกรณ์ กล่าวต่อไปว่า ในเบื้องต้นวันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทยได้เห็นชอบโครงการสินเชื่อชะลอการขายเกลือทะเล ปีการผลิต 2563/2564 วงเงินประมาณ 1,500 ล้านบาท วัตถุประสงค์เพื่อชะลอการขายเกลือทะเลในช่วงราคาตกต่ำและมีปริมาณที่มากเกินความต้องการของตลาด รวมทั้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรนาเกลือด้านค่าใช้จ่ายในครอบครัวและหนี้สิน ตลอดจนยกระดับราคาเกลือให้สูงขึ้นและรักษาราคาให้มีเสถียรภาพ พื้นที่เป้าหมาย 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ชลบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี และปัตตานี โดยกำหนดวงเงินสินเชื่ออัตราร้อยละ 80 ของราคาที่กำหนดประเภทเกลือคุณภาพปานกลาง ราคา 1,500 บาท/ตัน งบประมาณและแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการดำเนินการ ประมาณ 1,500 ล้านบาท/ปี ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่วันที่ ก.พ. 2563 ถึง ธ.ค. 2564 โดยจะเตรียมนำเสนอต่อ ค.ร.ม. เป็นลำดับต่อไป 
          นอกจากนั้น กระทรวงเกษตรฯ ยังได้ขอความร่วมมือจากสถานประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร ในการเร่งระบายผลผลิตเกลือทะเล ผ่าน "ความร่วมมือซื้อ-ขาย ผลผลิตเกลือทะเลไทย" ระหว่างชุมนุมสหกรณ์การเกษตรเกลือทะเลไทย กับ สหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกมะนาวแพ้วดาเนิน จำกัด สหกรณ์ปศุสัตว์และสัตว์น้ำฉะเชิงเทรา จำกัด สหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จำกัด สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งนครปฐม จำกัด และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดให้มีการแถลงข่าวขึ้นในวันนี้ ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยผู้ร่วมแถลงข่าว ประกอบด้วย 1.ผู้แทนชุมนุมสหกรณ์เกลือทะเลไทย ได้แก่ นายคทาวุธ บุญมา สหกรณ์การเกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุรี จำกัด และนางสาวเกตุแก้ว สำเภาทอง สหกรณ์การเกษตรนาเกลือบางแก้ว จำกัด 2.ผู้แทนสหกรณ์การเกษตร ได้แก่ ผู้แทนสหกรณ์ผู้ปลูกมะนาวบ้านแพ้วดำเนินสะดวก จำกัด ผู้แทนสหกรณ์ปศุสัตว์และสัตว์น้ำฉะเชิงเทรา จำกัด ผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งทุกฝ่ายมีความยินดีในความร่วมมือเพื่อซื้อ-ขายเกลือทะเลเพื่อเป็นการเร่งระบายเกลือล้นฉาง ถือเป็นกลไกที่ช่วยระบายเกลือทะเลออกสู่ท้องตลาดได้เร็วสุดบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร