ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

พบเพื่อค้นหาใน นิทรรศการจดหมายเหตุ “เรื่องเล่นเห็นธรรม”

          ยิ่งค้นหายิ่งพบความล้ำค่าทางใจแห่งวัตถุ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ) เปิดช่วงเวลาให้ทุกคนได้ค้นพบใน นิทรรศการจดหมายเหตุ "เรื่องเล่นเห็นธรรม" ณ สโมสรธรรมทาน หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ) ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
          พร้อมกันนั้นเตรียมนำชมนิทรรศการ "เรื่องเล่นเห็นธรรม" รอบพิเศษ โดย พระมหาบุญชู ฐิตปุญโญ ลูกศิษย์ผู้เคยถวายงานการถ่ายภาพให้ท่านพุทธทาส ในวันส่งท้ายปี วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ผู้สนใจสามารถร่วมลงทะเบียนได้ที่ bia.or.th/regis (รับ ๕๐ ท่าน) และนี่คือช่วงเวลาพิเศษ ที่อยากเชิญชวนทุกท่าน มาชมอุปกรณ์จริงๆ ของท่านพุทธทาส ที่นำชมจากผู้ที่เคยใช้เครื่องไม้เครื่องมือเหล่านั้น 
          "มันเป็นธรรมดาธรรมชาติ หรือเป็นสัญชาตญาณอันหนึ่ง ซึ่งทุกคนต้องการสิ่งประเล้าประโลมใจ" พบกับเรื่องเล่นในชีวิตสมณะของพุทธทาสภิกขุ "สมัยหนึ่งเคยเล่นชนิดที่มีประโยชน์ทางวัตถุ เคยเล่นหีบเสียง เรียนภาษา เล่นพิมพ์ดีดเพื่อพิมพ์หนังสือ เล่นกล้องถ่ายรูปเพื่อรวบรวมรูป และอะไรๆ ที่มันคล้ายๆ อย่างนี้ ก็เป็นส่วนแห่งการเล่น... แล้วในที่สุดก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวไปได้" แม้งานเทศน์และงานหนังสือจะเป็นงานที่โดดเด่นของพุทธทาสภิกขุ แต่การสร้างสรรค์ของท่านมิได้จำกัดอยู่เพียงเท่านี้ ท่านเป็นภิกษุไทยรูปแรกๆ ที่บุกเบิกการใช้โสตทัศนูปกรณ์สมัยใหม่เป็นเครื่องมือสอนและเผยแผ่ธรรมอย่างจริงจัง เพื่อสื่อสารแก่ผู้คนในยุคสมัยที่เทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

          นิทรรศการประกอบด้วย
          ๑) ของเล่นในชีวิตสมณะ อาทิ กล้องถ่ายภาพ อุปกรณ์ล้างอัดรูป บันทึกทดลองถ่ายภาพ กล้องถ่ายภาพยนตร์ ภาพถ่าย และฟิล์มหนังเรื่องปลาจากฝีมือการถ่ายของพุทธทาสภิกขุ
          ๒) อุปกรณ์สอนธรรม ได้แก่ กระดาษลอกลายภาพหินสลัก ที่ใช้เป็นแบบทำภาพปูนปั้นพุทธประวัติในสวนโมกข์ สำเนาภาพหินสลักพุทธประวัติจากบริติชมิวเซียมและอินเดีย เครื่องฉายสไลด์ภาพปริศนาธรรม และบทพระธรรมประจำภาพ
          นอกจากนั้นยังมีกิจกรรม เทศกาลเจริญสติ สวดมนต์ภาวนาข้ามปี พุทธศักราช ๒๕๖๓'ปีใหม่ชีวิตใหม่ ปีแห่งการเติมธรรมะลงในชีวิต' วันอังคารที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ – วันพุธที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ) ฟังธรรม สวดมนต์และปฏิบัติบูชาข้ามคืนรับปีใหม่ และร่วมกิจกรรมอื่น ๆ สามารถดูรายละเอียดและการเตรียมตัวได้ที่ https://bit.ly/2quiRdY