ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สศอ. เผย MPI เดือนพฤศจิกายน 2562 ทรงตัวจากเดือนก่อนคาดปี 2563 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 2-3 เมื่อเทียบกับปี 2562

          สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผย ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนพฤศจิกายน 2562 หดตัวลงเมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 8.27 อยู่ที่ระดับ 96.77 โดยอัตราการใช้กำลัง การผลิตปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 63.17 คาด GDP ภาคการผลิตปี 2563 จะขยายตัวร้อยละ 1.5 – 2.5 และดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 2-3 เมื่อเทียบกับปี 2562
          นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนพฤศจิกายน 2562 หดตัวลงเมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 8.27 อยู่ที่ระดับ 96.77 โดยอยู่ในระดับทรงตัวจากเดือนก่อนหน้า สาเหตุหลักมาจากผลกระทบจากสงครามทางการค้าทำให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงเมื่อดูจากตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของประเทศคู่ค้าสำคัญของไทยในไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี 2562 อาทิ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และจีน ส่งผลต่อเนื่องมายังการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคำ) ในเดือนพฤศจิกายน หดตัวลงร้อยละ 6.37 สำหรับ การผลิตที่หดตัวลงส่วนหนึ่งเป็นผลจากการปิดซ่อมบำรุงของโรงกลั่นน้ำมัน 2 โรง โดยหากได้จำลองสถานการณ์การผลิตของโรงกลั่นที่ปิดซ่อมบำรุงดังกล่าวให้มีการดำเนินการผลิตเป็นปกติเท่ากับเดือนก่อนหน้าจะส่งผลให้ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหดตัวลงเพียงร้อยละ 6.11 ซึ่งการปิดซ่อมเป็นไปตามแผนงานในการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตในอนาคต นอกจากนี้ยังมีโรงกลั่นน้ำมันรายใหญ่อยู่ระหว่างขยายกำลังการผลิตซึ่งจะรองรับความต้องการของตลาดที่มีแนวโน้มขยายตัวในปีหน้า รวมถึงให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
          สำหรับอุตสาหกรรมหลักที่ส่งผลลบต่อดัชนี MPI เดือนพฤศจิกายน 2562 ได้แก่ รถยนต์และเครื่องยนต์ น้ำมันปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ น้ำมันปาล์ม และเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐานอุตสาหกรรมหลักที่ส่งผลให้ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในเดือนพฤศจิกายนลดลง ได้แก่ รถยนต์ และเครื่องยนต์ การผลิตลดลงร้อยละ 21.59 จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าหลัก ทำให้มีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศลดลง ประกอบกับกำลังซื้อในประเทศชะลอตัวลง ส่วนหนึ่งมาจากสถาบันการเงินเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ น้ำมันปิโตรเลียม การผลิตลดลงร้อยละ 18.50 จากการหยุดซ่อมบำรุงโรงกลั่นน้ำมันจำนวน 2 ราย ส่งผลให้การผลิตปรับตัวลดลง ผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ การผลิตลดลงร้อยละ 11.10 จากการผลิตยางแผ่น และยางแท่งลดลงตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และผลกระทบจากค่าเงินบาทที่ทำให้ผู้ผลิตบางรายชะลอการผลิตเนื่องจากรายได้ที่เป็นเงินบาทลดลง
          อุตสาหกรรมหลักที่ส่งผลให้ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในเดือนพฤศจิกายนขยายตัว ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ และชิ้นส่วน การผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.19 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากคำสั่งซื้อที่มีเข้ามาซึ่งจะมีการส่งมอบในไตรมาสแรกของปี 2563 ประกอบกับตลาดในประเทศยังขยายตัวได้ดี เคมีภัณฑ์ขั้นมูลฐาน การผลิตขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.07 เนื่องจากในปีนี้มีการผลิตกลับมาเป็นปกติจากที่เดือนพฤศจิกายนในปีก่อนมีการหยุดซ่อมบำรุงของผู้ผลิตหลายรายเบียร์ การผลิตขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.29 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่มี ความหลากหลายและตอบสนองความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังขยายตลาดไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
          อุตสาหกรรมหลักที่ส่งผลให้ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในเดือนพฤศจิกายนขยายตัว ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ และชิ้นส่วน การผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.19 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากคำสั่งซื้อที่มีเข้ามาซึ่งจะมีการส่งมอบในไตรมาสแรกของปี 2563 ประกอบกับตลาดในประเทศยังขยายตัวได้ดี เคมีภัณฑ์ขั้นมูลฐาน การผลิตขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.07 เนื่องจากในปีนี้มีการผลิตกลับมาเป็นปกติจากที่เดือนพฤศจิกายนในปีก่อนมีการหยุดซ่อมบำรุงของผู้ผลิตหลายราย เบียร์ การผลิตขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.29 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่มีความหลากหลายและตอบสนองความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังขยายตลาดไปยังประเทศเพื่อนบ้าน