ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สพร.21 ภูเก็ต เปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 30 ชั่วโมง

          วันที่ 17 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต เปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 หลักสูตร 30 ชั่วโมง ให้กับผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าในอาคาร จำนวน 20 คน ฝึกอบรมและทดสอบระหว่างวันที่ 16-20 ธันวาคม 2562 เพื่อพัฒนา ทักษะความรู้ ความสามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงาน รองรับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การขอมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถในสาขาอาชีพที่กระทรวงแรงงานประกาศกำหนด ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2557 โดยนายพิเชษฐ สวัสดี นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมพร้อมทั้งให้แนวทางในการฝึกอบรมตลอดจนการขอมีหนังสือรับรองความสามารถเพื่อให้ประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องตามกฏหมาย ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต