ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

แรงงานเร่งพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ รองรับอุตสาหกรรม EEC

          กระทรวงแรงงานได้กำหนดนโยบายเร่งด่วนในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ (Super Worker) รองรับ ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมายพื้นที่ EEC เขตเศรษฐกิจพิเศษ และทั่วประเทศโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME ๔.๐ (STEM Workforce Toward SME ๔.๐) เพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าว โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นสถานประกอบกิจการ SME กลุ่ม OTOP และกลุ่มวิสาหกิจชมชน ที่จำนวนมากกว่า ๓ ล้านแห่ง ครอบคลุมการจ้างงานกว่า ๑๑ ล้านคนมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมมากกว่า ๕ ล้านล้านบาท
          โครงการนี้เป็นการทำงานเชิงรุกในการเข้าหาสถานประกอบกิจการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อให้คำปรึกษา แนะนำเชิงลึกแก่สถานประกอบกิจการ และพัฒนาทักษะพนักงานในสถานประกอบกิจการในการสร้างจิตสำนึกให้รู้ คุณค่าของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถนำแนวทางไปปฏิบัติเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ลดการสูญเสียในวงจรการผลิต/บริการ ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งในปี 2562 สามารถพัฒนากำลังแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพจำนวนกว่า ๑๕,๐๐๐ คน สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มากกว่า ๔๐๐ ล้านบาท
          ทั้งนี้ ผู้ประกอบกิจการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อได้ที่ สำนักพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน ๑๕๐๖ กด ๔