ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

กรมวิทยาศาสตร์บริการร่วมมือสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพบก นำผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

          16 ธันวาคม 2562 ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและรักษาการรองอธิบดีกรมวิทยาศาตร์บริการ เป็นประธานให้การต้อนรับ พล.ต สมบุญ เกตุอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก พร้อมคณะจำนวน ๑๒ คน ในโอกาสเข้าประชุมหารือและศึกษาดูงานกลุ่มวัสดุขั้นสูงและเซรามิกสมัยใหม่ และกลุ่มนวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ กองวัสดุวิศวกรรม ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
          ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา กล่าวว่า ความร่วมมือของสองหน่วยงานมีเป้าหมายพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพบก ให้มีความพร้อม มีความทันสมัยบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง รวมทั้งการแก้ปัญหา และนำผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาเพิ่มศักยภาพให้หน่วยงานภายในกองทัพบก ในการปฏิบัติภารกิจสำคัญต่างๆ โดยสำนักงานวิจัยและพัฒนาทางการทหาร กองทัพบกได้ประสานร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ นำไปสู่การใช้ประโยชน์ด้านการทหารต่อไป