ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

มกอช. จับมือ กสก. ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านโป่งกระทิง พัฒนาโรงคัดบรรจุผักและผลไม้ขนาดเล็ก

          มกอช. จับมือ กสก. ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านโป่งกระทิง พัฒนาโรงคัดบรรจุผักและผลไม้ขนาดเล็ก เข้าสู่มาตรฐาน GMP ป้อนตลาดโมเดิร์นเทรด
          สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการและการกำกับดูแลโรงคัดบรรจุผักและผลไม้ขนาดเล็กตามหลักการปฏิบัติที่ดีในการผลิต (GMP) ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดอบรมเพื่อให้ความรู้และแนะนำการควบคุมกระบวนการผลิต และใช้เป็นแนวทางในการให้คำปรึกษา และพัฒนาสถานที่ผลิตที่กำลังจะปฏิบัติตามมาตรฐานสินค้าเกษตร ให้กับสมาชิกกลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านโป่งกระทิง สับปะรดแม่อ้อยถิ่น บ้านคา จังหวัดราชบุรี โดยมี ดร. พรพรหม ชัยฤทธิไชย ที่ปรึกษามกอช. เปิดการฝึกอบรม พร้อมด้วยนายณฤทธิ์ บุญชัย เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดราชบุรีและผู้แทนจากสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี โดยมี นางสาว กชกร เกิดโภคา ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านโป่งกระทิง ให้กันตอนรับ ณ โรงรวบรวมสับปะรด วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านโป่งกระทิง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
          โรงรวบรวมและโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการผลิตหลังการเก็บเกี่ยวและเป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค ทำหน้าที่รวบรวมผักและผลไม้จากเกษตรกร มาผ่านกระบวนการผลิตก่อนจำหน่ายสู่ผู้บริโภค ดังนั้น การนำหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหาร Good Manufacturing Practice หรือ GMP ซึ่งเป็นเกณฑ์หรือข้อกำหนดพื้นฐานที่จำเป็นในการผลิต ให้สามารถผลิตภายในโรงรวบรวมและโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สดอย่างปลอดภัย เน้นการป้องกัน และกำจัดความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค จึงเป็นกลไกสำคัญ ในการควบคุมและพัฒนาคุณภาพผักและผลไม้ให้เกิดการขับเคลื่อนมาตรฐาน ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำคือ GAP และ GMP ส่งเสริมคุณภาพและได้มาตรฐานตลอดห่วงโซ่การผลิต และช่วยให้เกษตรกรขยายผลผลิตตลอดจนแปรรูปให้มีมูลค่าเพิ่มสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน
          กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านโปร่งกระทิง ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่ม 26 คน มีพื้นที่ทำการเกษตรปลูกสับปะรด รวม 1,000 ไร่ มีผลผลิต 100 ตันต่อเดือน โดยมีห้างโมเดิร์นเทรดรับซื้อ ผลผลิตและผลิตภัณฑ์แปรรูปวางขาย ในตราสินค้า สับปะรดแม่อ้อยถิ่น โดยผลสด จำหน่ายที่ Big C และ Makro ทั่วประเทศ ส่วนผลิตภัณฑ์แปรรูปจำหน่ายที่ เดอะมอลล์ บิ๊กซี และสยามพารากอน
          สับปะรดบ้านคา เป็นสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย ที่ปลูกในพื้นที่ 4 อำเภอได้แก่ อำเภอจอมบึง อำเภอปากท่ออำเภอสวนผึ้ง และอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรี มีคุณลักษณะเฉพาะรสหวานฉ่ำ ไม่กัดลิ้น มีกลิ่นหอม เนื้อละเอียดหนานิ่ม ซึ่งเป็นผลผลิตได้ GI สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาด้วย