ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

มกอช. ร่วมจัดทำร่างความตกลงความปลอดภัยอาหารของอาเซียน

          มกอช. ร่วมจัดทำร่างความตกลง ภายใต้กรอบการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยอาหารของอาเซียน เพื่อบูรณาการงานด้านความปลอดภัยอาหารของอาเซียน
          สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop on Development of ASEAN Food Safety Regulatory Framework (AFSRF) Agreement ครั้งที่ 5 และการประชุม Task Force for the ASEAN Food Safety Regulatory Framework (Task Force AFSRF) ครั้งที่ 5 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 -12 ธันวาคม 2562 ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยมี นางอรทัย ศิลปนภาพร ที่ปรึกษาสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และนายพิทักษ์ ชายสม ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานสุขอนามัยสัตว์ สำนักกำหนดมาตรฐาน มกอช. ร่วมด้วยผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และผู้แทนจากกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุม ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
          ทั้งนี้ ที่ประชุมได้อภิปรายข้อคิดเห็นที่ได้จากประเทศสมาชิกอาเซียนต่อร่างความตกลงภายใต้กรอบการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยอาหารของอาเซียน (AFSRF Agreement) ฉบับแก้ไขฉบับที่ 5 ซึ่งจะใช้เป็นเครื่องมือทางกฎหมายในการบูรณาการงานด้านความปลอดภัยอาหารที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงานด้านเกษตร เศรษฐกิจ และสุขภาพของอาเซียนและของประเทศสมาชิก ตามหลักการและแนวทางของเอกสารนโยบายความปลอดภัยอาหารของอาเซียน (ASEAN Food Safety Policy) และกรอบการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยอาหารของอาเซียน (ASEAN Food Safety Regulatory Framework) และที่ประชุมได้ปรับปรุงแก้ไขร่างความตกลงภายใต้กรอบการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยอาหารของอาเซียน ตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะทางด้านเทคนิคและกฎหมายของประเทศไทยในฐานะประเทศหลักในการร่วมจัดทำร่างความตกลงดังกล่าวให้แล้วเสร็จ