ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ไทยร่วมหารือหน่วยงานส่งเสริมด้านภาพยนตร์และศิลปวัฒนธรรมของรัฐบาลจีนเพื่อผลักดันให้เกิดความร่วมมือด้านภาพยนตร์ ๑๓-๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

          เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมธรรม เปิดเผยว่า ในวันที่ ๑๓-๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) คณะผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พร้อมเจ้าหน้าที่เดินทาง ร่วมหารือหน่วยงานส่งเสริมด้านภาพยนตร์และศิลปวัฒนธรรมของรัฐบาลจีนเพื่อผลักดันให้เกิดความร่วมมือด้านภาพยนตร์ระหว่าง ๒ ประเทศ ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยจะมีการประชุมเตรียมการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์เอเชีย ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ ร่วมกับกองทุนศูนย์วัฒนธรรมแห่งกรุงปักกิ่ง ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม แนวทางการพัฒนาธุรกิจลิขสิทธิ์ หารือผู้บริหารทบวงกิจการภาพยนตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน หารือการจัดทำบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านภาพยนตร์ระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย และทบวงกิจการภาพยนตร์ฯ และเข้าพบเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง หารือในเรื่องการส่งเสริมอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงไทย ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน และให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนประเด็น"ความร่วมมือในการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยและจีน และการจัดเทศกาลภาพยนตร์เอเชีย ประจำปี ๒๕๖๓ ณ กรุงเทพมหานคร
          ปลัดวธ. กล่าวต่อไปว่า สำหรับการเดินทางไปร่วมงานครั้งนี้นอกจากจะผลักดันให้สื่อบันเทิงไทยให้ได้รับความนิยมสินค้าทางวัฒนธรรมไทยออกไปสู่ตลาดโลก ต่อยอดความสำเร็จและส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมของประเทศไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แล้ว ยังเป็นการผลักดันให้มีการเจรจาความร่วมมือเพื่อการร่วมลงทุนผลิตภาพยนตร์และวีดิทัศน์ระดับทวิภาคีกับรัฐบาลจีนอย่างต่อเนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๕ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่สำคัญเป็นการเตรียมความพร้อมการจัดเทศกาลภาพยนตร์เอเชีย ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร ในเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อนำเสนอผลงานภาพยนตร์ชั้นนำของเอเชียสู่เวทีโลก ส่งเสริมความร่วมมือของผู้ผลิตภาพยนตร์ในเอเชีย เป็นเวทีในการพัฒนาคุณภาพของภาพยนตร์และศักยภาพของบุคลากรในวงการภาพยนตร์เอเชีย
          ทั้งนี้ ที่ผ่านมาความสัมพันธ์ด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไทย-จีน มีความร่วมมือ การเจรจาแลกเปลี่ยนกันอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ เห็นชอบแผนปฏิบัติการส่งเสริมและเผยแพร่ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมบูรณาการดำเนินกิจกรรม/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมและเผยแพร่ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้ว ทั้งสิ้นจำนวน ๑๓ กิจกรรม โดยมีการเจรจาธุรกิจ ๑,๖๖๓ ครั้ง สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า ๙,๒๐๐ ล้านบาท