ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: กิจกรรมมัชฌิมนิเทศผู้รับการฝึก

          ในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 นายอนุชิต ดรกันยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน ได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตามระเบียบกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ว่าด้วยการฝึกเตรียมเข้าทำงาน พ.ศ.2547 ซึ่งจะต้องมีการมัชฌิมนิเทศผู้รับการฝึก ก่อนการฝากฝึกในกิจการ อันเป็นการเสริมสร้างความรู้ เพื่อความสมบูรณ์ในการประกอบอาชีพ และทัศนคติในการออกไปฝึกประสบการณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้แนวความคิดใหม่ๆ กับผู้รับการฝึก ในการฝึกในกิจการ และการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รับการฝึกที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และเปิดโอกาสให้ผู้รับการฝึก ได้นำเสนอปัญหา และอุปสรรคในการฝึก รวมทั้งได้รับฟังข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการออกฝึกประสบการณ์จากรุ่นพี่ ที่ประสบความสำเร็จ