ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: บตท. จัดประชุม Town Hall ครั้งที่ 4/2562

          เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง นำโดยนางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ ประธานในการประชุม Town Hall ครั้งที่ 4/2562 กล่าวถึงการดำเนินงานที่ผ่านมา และแผนงานในปี 2563 เพื่อสื่อสารภายใน และสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะบุคลากรของรัฐ เพื่อทำหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบตามพันธกิจขององค์กรอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและหน่วยงานกำกับดูแล บตท. การปฏิบัติต่อคู่ค้า คู่ความร่วมมือ และลูกค้าอย่างเป็นธรรมภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงสร้างวัฒนธรรมการทำงาน 4.0 ที่สื่อสารรวดเร็วและโปร่งใสระหว่างผู้บริหารและพนักงานผ่านสื่อออนไลน์ ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงาน บตท.