ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

กรมประมง..แจ้งเจ้าของเรือประมงพาณิชย์ ยื่นขอรับการตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง สร.3 เพื่อขออนุญาตทำการประมงพาณิชย์ รอบปีประมง 2563 – 2564

          ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า เนื่องจากปัจจุบัน ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 หมวดที่ 8 ว่าด้วยสุขอนามัยของสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ กำหนดให้ต้องมีการจัดทำมาตรฐานสุขอนามัยในการจับ การดูแลรักษาสัตว์น้ำ การแปรรูป การเก็บรักษา การขนส่งหรือการขนถ่ายสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสำหรับเรือประมง ซึ่งกรมประมงได้จัดทำมาตรฐานสุขอนามัยในเรือประมงมาตั้งแต่ปี 2559 และได้กำหนดเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการขอใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์มาตั้งแต่รอบปีประมง 2559 – 2560 และ 2561 – 2562 นอกจากนี้ข้อกำหนดตามประกาศ
          กรมประมงเรื่องการขอใบอนุญาตประมงพาณิชย์ที่ผ่านมาได้กำหนดให้เรือประมงพาณิชย์ต้องได้รับการตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยและได้รับใบรับรองในเรือประมงก่อนที่จะขอใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ ซึ่งได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติจากชาวประมงเป็นอย่างดี
          สำหรับในรอบปีประมง 2563 – 2564 นั้น กรมประมงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เจ้าของเรือประมงในพื้นที่ 22 จังหวัดชายทะเลที่ประสงค์ขอหนังสือรับรองฯ (สร.3) หรือใบรับรองดังกล่าวหมดอายุหรือใกล้หมดอายุให้เร่งดำเนินการเข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงดังเช่นที่เคยปฏิบัติมา ภายในเดือนธันวาคม 2562 หากใบสร.3 หมดอายุจะไม่สามารถยื่นขอใบอนุญาตทำการประมงในรอบปีการประมง 2563 – 2564 ได้ 
          รองอฺธิบดีฯ กล่าวในตอนท้ายว่า เจ้าของเรือประมงสามารถยื่นแบบคำขอหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง (สร.3) ได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงฯ สถานีวิจัยประมงทะเล สำนักงานประมงจังหวัด หรือสำนักงานประมงอำเภอในท้องที่ที่เรือประมงเทียบท่า หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มตรวจสอบและรับรองแหล่งประมง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
โทรศัพท์ 0 2562 0533