ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

รัฐมนตรีช่วยเกษตรฯ “มนัญญา” เปิดงาน “เกษตรยั่งยืน ค่ำคืนคาวบอยไนท์” มุ่งส่งเสริมให้มีการทำเกษตรกรรมแบบยั่งยืน เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

          นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดงาน "เกษตรยั่งยืน ค่ำคืนคาวบอยไนท์" ณ บริเวณเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ว่า การจัดงานดังกล่าวได้รับความร่วมมือทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และผู้ประกอบการการเลี้ยงโคนม - โคเนื้อ รุ่นใหม่ โดยมีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 7 - 15 ธันวาคม 2562 ซึ่งทางจังหวัดลพบุรีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของอาชีพเกษตรกรที่นับวันอาชีพนี้จะจำนวนน้อยลงทุกปี กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคนม - โคเนื้อ อำเภอพัฒนานิคม จึงมีการรวมตัวเกษตรกรที่จะขับเคลื่อนนโยบายให้ประสบความสำเร็จ เกษตรกรได้มีโอกาสเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ที่จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมโยงนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลสู่พี่น้องประชาชนตามความต้องการและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน ตรงตามเป้าหมายของรัฐบาล และสร้างโอกาสในการนำประเทศไทยสู่ครัวของโลกอีกทางหนึ่ง
          "กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา) มุ่งหวังให้ภาคเกษตรของไทยมีความเข้มแข็ง จึงมุ่งส่งเสริมให้มีการทำเกษตรกรรมแบบยั่งยืน เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งการจัดงานดังกล่าว ทำให้เห็นว่าภาคประชาสัมคมได้มีการร่วมมือร่วมใจกันที่จะสานต่อความเข้มแข็งด้านการเกษตร ทั้งการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ซึ่งถือเป็นจุดแข็งและเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของรัฐบาล ในการนำพาประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป" นางสาวมนัญญา กล่าว