ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

กสร. เตือนนายจ้าง อย่าลืมยื่นคร.11 หมดเขตมกราคม 63

          กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เตือนนายจ้าง สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้าง 10 คนขึ้นไป อย่าลืมยื่นแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน ภายในเดือนมกราคม 2563 นี้ พร้อมอำนวยความสะดวกนายจ้างยื่นออนไลน์ได้แล้ว
นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ได้กำหนดให้นายจ้างที่มีลูกจ้างรวมกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปต้องยื่นแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน หรือ คร.11 ภายในเดือนมกราคมของทุกปี ซึ่งขณะนี้เหลือระยะเวลาดำเนินการเพียงเดือนเศษ จึงขอย้ำเตือนให้นายจ้างเร่งจัดเตรียมข้อมูลและยื่นแบบคร.11 ภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งสามารถยื่นได้สองช่องทาง คือ นำส่งด้วยตนเองที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่ หรือยื่นแบบทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน www.labour.go.th
          อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวต่อไปว่า สำหรับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ซึ่งอาจมีความยุ่งยากซับซ้อนในการเตรียมเอกสาร เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก รวดเร็วและ ลดค่าใช้จ่ายท่านสามารถยื่นแบบออนไลน์ที่เว็บไซต์เว็บกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ซึ่งสามารถดำเนินการ ได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งนี้ สำหรับสถานประกอบกิจการที่มีจำนวนลูกจ้างลดลงไม่ครบ 10 คนขอให้แจ้งข้อมูล ณ ปัจจุบันพร้อมหลักฐานเพื่อพนักงานตรวจแรงงานจะได้นำไปปรับฐานข้อมูลต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 ถึง 10 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด หรือโทรศัพท์สายด่วน 1506 กด 3