ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: จังหวัดภูเก็ต จัดประชุมเครือข่ายโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

          สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุม โรงแรมเดอะพาโก้ อ.เมือง จ.ภูเก็ต มีนายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน มีผู้อำนวยการ ครูแนะแนวของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงความเป็นมา วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการดำเนินโครงการฯ แนวทางการสำรวจนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำมาเข้าร่วมโครงการฯ ในการนี้ นายปรีชา แก้วเกื้อ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ชี้แจงแนวทางการเพิ่มทักษะอาชีพด้วยการจัดฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานให้แก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ร่วมโครงการฯ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต ชี้แจงแนวทางการสนับสนุนเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง เงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ และศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ชี้แจงแนวทางการสำรวจนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย โดยวัตถุประสงค์โครงการฯ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับที่ไม่ได้เรียนต่อ ให้มีทักษะด้านอาชีพ สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ ช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น