ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

TVO คว้า 2 รางวัลใหญ่ SET Awards ในกลุ่ม Best Company Performance Awards และ รางวัล Thailand Sustainability Investment 2019

          บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TVO รับรางวัล "รางวัล SET Awards 2019" กลุ่มรางวัล Business Excellence ประเภท Best Company Performance Awards พร้อมรางวัล Thailand Sustainability Investment 2019 (THSI) จัดขึ้นโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา
          รางวัล SET Awards กลุ่ม Best Company Performance Awards มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมในแต่ละกลุ่มบริษัท ซึ่งจัดแบ่งตามเกณฑ์มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการทางธุรกิจ การกำกับดูแลและการจัดการที่ดี รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในประเด็นการเปิดเผยข้อมูลและคุณภาพของงบการเงิน มาพิจารณาประกอบด้วย โดยในปีนี้ มีบริษัทจดทะเบียนผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติขั้นต้นมากกว่า 600 บริษัท 
          นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการพาณิชย์ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การที่ TVO ได้รับรางวัล SET Awards กลุ่ม Best Company Performance Awards ในครั้งนี้ เป็นผลมาจากความทุ่มเทของพนักงานทุกคนที่ร่วมกันสร้างผลการดำเนินงานให้เติบโตได้อย่างโดดเด่นในปีที่ผ่านมา รวมทั้งยังพัฒนาและปรับเปลี่ยนการดำเนินงานภายใน เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมและรองรับการขยายกำลังการผลิต ขณะเดียวกัน บริษัทยังได้ปรับปรุงกระบวนการทำงานในด้านต่างๆ โดยคำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการดูแลสังคมและชุมชนรอบข้างไปพร้อมๆ กัน เป็นผลให้บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2562 ด้วย 
          "สำหรับปี 2562 แม้ว่าในปีนี้คาดว่าจะต้องประสบกับความท้าทายหลายประการ ทั้งจากภาวะการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงในอุตสาหกรรมน้ำมันพืชบริโภค ซึ่งเป็นผลจากสต๊อกน้ำมันปาล์มในประเทศที่มีอยู่ในระดับสูง ผลกระทบภาวะสงครามการค้าระหว่างจีน-สหรัฐ และการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ในประเทศเพื่อนบ้าน บริษัทตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อนำมาบริหารความเสี่ยงและวางแผนกลยุทธ์อย่างรัดกุม"
          ทั้งนี้ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) เคยได้รับรางวัล SET Awards ในกลุ่มรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม (Best Company Performance Awards) และได้รับรางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) มาแล้ว ซึ่งนับเป็นบทพิสูจน์ที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทที่รักษาผลประกอบการให้เติบโตและสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ พร้อมกับพัฒนาการดำเนินงานโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) เพื่อพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงต่อเนื่องในระยะยาว