ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

อำนาจเจริญ เดินหน้าประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน และครูแนะแนว เพื่อบูรณาการช่วยเหลือเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

          วันที่ 13 พ.ย.2562 นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้แก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ มอบหมายนายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมชี้แจงผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนว ซึ่งเข้าร่วมรับฟังการชี้แจง ประมาณ 150 คน จาก 7 หน่วยงานสังกัดสถานศึกษา ณ ห้องประชุมดลเมธา มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
          การจัดประชุมชี้แจงครั้งนี้ เป็นการบูรณาการโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานในกิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ร่วมกับโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ซึ่งมีหน่วยงานมาร่วมบรรยายประกอบด้วย สนพ. อำนาจเจริญ สนง.ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ สนง.จัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ และสนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ ชี้แจงถึงความเป็นมา วัตถุประสงค์ กิจกรรมตามปฏิทิน ประโยชน์ที่จะได้รับ หลักสูตรการเปิดฝึก ขั้นตอนการสำรวจ รวบรวม สรุป และจำแนกข้อมูลนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ข้อมูลตลาดแรงงาน การวัดบุคลิกภาพ สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของลูกจ้างเมื่อเข้าทำงาน กฎหมายแรงงานที่ควรรู้ และการชี้แจงถึงการให้การสนับสนุนเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง เงินสงเคราะห์กองทุนคุ้มครองเด็ก เงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ หรือเงินสงเคราะห์อื่นแก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
          การดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนฯ จะมีการดำเนินงานในพื้นที่ 10 ขั้นตอน แต่ละขั้นตอนจะมีเจ้าภาพส่งต่อ ในการประชุมชี้แจงครั้งนี้ เจ้าภาพหลักเป็นสนง.ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับสนง.จัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญในส่วนของสนพ.อจ. รับผิดชอบ 5 ขั้นตอน การจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ การจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ การดำเนินการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการฯ และสรุปรายงานผลโครงการฯ
          ข้อมูลนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดอำนาจเจริญ ณ วันที่ 10 มิ.ย.62 จากจำนวนสถานศึกษา 94 แห่ง มีจำนวนนักเรียน 4,670 คน นักเรียนกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนครอบครัวยากจน จบการศึกษาภาคบังคับแล้ว (ม.3) แต่ไม่ได้ศึกษาต่อ ซึ่งโครงการนี้จะมารองรับนักเรียนที่ไม่ศึกษาต่อ เป็นการให้โอกาส ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา สร้างงาน สร้างอาชีพ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โครงการนี้ มีกำหนดเปิดฝึกในวันที่ 1 เม.ย. 63 ที่จะถึงนี้