ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชุมชี้แจงผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนวเพื่อขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

          วันนี้ (14 พ.ย.62) นายวีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนว เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขั้นตอนปฏิทินการดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับซึ่งบูรณาการร่วมกับโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานในกิจกรรมสร้างเครือข่ายแนะแนวอาชีพของสำนักงานจัดหางานจังหวัด ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 170 คน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด และสำนักงานจัดหางานจังหวัด ร่วมบรรยายภารกิจที่รับผิดชอบตามโครงการฯ ดังกล่าว วันนี้ (14 พ.ย.62) นายวีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนว เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขั้นตอนปฏิทินการดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับซึ่งบูรณาการร่วมกับโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานในกิจกรรมสร้างเครือข่ายแนะแนวอาชีพของสำนักงานจัดหางานจังหวัด ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 170 คน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด และสำนักงานจัดหางานจังหวัด ร่วมบรรยายภารกิจที่รับผิดชอบตามโครงการฯ ดังกล่าวรวมทั้งให้ความรู้ด้านข้อมูลตลาดแรงงานและอาชีพ ณ ห้องประชุมอโยธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา