ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

กทม.เตรียมพร้อมรองรับกฎหมายจัดเก็บภาษีที่ดิน 2562

          นายธรรมรัตน์ มุกมีค่า ผู้อำนวยการสำนักการคลัง กทม. กล่าวว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทย มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้เตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายหลังพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 มีผลใช้บังคับ และมีกำหนดใช้ ในวันที่ 1 ม.ค. 2563 นั้น ที่ผ่านมา กทม. ได้เตรียมความพร้อมในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้ 1) สั่งการให้ฝ่ายรายได้ทุกสำนักงานเขต เตรียมการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างล่วงหน้าก่อน พ.ร.บ. ภาษีดังกล่าวใช้บังคับ 2) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มีคำสั่งแต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี พร้อมทั้งได้ประกาศกำหนดระยะเวลาในการสำรวจที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุดในเขต กทม. ตั้งแต่วันที่ 17 ก.ย. 2562 เป็นต้นไป รวมทั้งกำหนดแบบประกาศ คำสั่ง คำร้อง หรือแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่พึงจะใช้ตาม พ.ร.บ. และดำเนินการจัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการตามพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงรับฟังปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ดังกล่าว 3) สำนักการคลัง กทม. ได้เวียนแจ้งแนวทางการเตรียมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต เพื่อดำเนินการและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด และ 4) ดำเนินการสำรวจที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด ตั้งแต่วันที่ 17 ก.ย. 2562 พร้อมประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเดือน พ.ย. 2562 เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ซึ่ง กทม. ได้ดำเนินการไปแล้วร้อยละ 30 ของกรอบระยะเวลาในการดำเนินการตามกฎหมาย