ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

กรมวิทยาศาสตร์บริการจับมือสำนักงานตำรวจแห่งชาติพัฒนาระบบงานตำรวจไทยสู่สากล

          นางพจมาน ท่าจีน ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการและเจ้าหน้าที่ บร. ให้การต้อนรับ ผศ.พ.ต.ท.ดร. ธิติ มหาเจริญ และผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2562 ณ ห้องประชุม 610 ชั้น 6 อาคารหอสมุดฯ โดยพ.ต.ต. ภูริตพัชร์ นันทสิทธิ์อังกูร ได้นำเสนอแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบงานตำรวจไทยสู่สากล ซึ่งมุ่งเน้นพัฒนาระบบงานใน 3 เรื่อง ได้แก่ 1) ระบบการตรวจวิเคราะห์ GSR (Gunshot Residue) เพื่อการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพื่อสร้างเครือข่ายความชำนาญในห้องปฏิบัติการปฐมภูมิระดับสากล 2) พัฒนาวัสดุอ้างอิงทางนิติวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐาน ISO 17034 3) พัฒนาระบบความปลอดภัยอาชีวอนามัยในห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO 45001
          ทั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์ GSR (Gunshot Residue) เพื่อการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และพัฒนาวัสดุอ้างอิงทางนิติวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐาน ISO 17034 โดย บร. ในฐานะหน่วยรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงตาม ISO 17034 จะเข้าร่วมเป็นคณะทำงานในโครงการพัฒนาระบบงานตำรวจไทยสู่สากล และเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อประเมินความพร้อมก่อนดำเนินการตามแผนต่อไป