ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ครม.คลอดผังเมืองใหม่อีอีซี พร้อมยกเลิกผังเมืองเดิม

          ครม.คลอดผังเมืองใหม่อีอีซี พร้อมยกเลิกผังเมืองเดิม แบ่งพื้นที่ 4 ประเภท คือ ศูนย์กลางพาณิชยกรรม ชุมชนเมือง รองรับการพัฒนาเมือง และเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการพิเศษ ขณะที่พื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรม แบ่งเป็น เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่ออุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ และประเภทพัฒนาอุตสาหกรรม ส่วนพื้นที่เกษตรกรรม แบ่งเป็น ชุมชนชนบท ส่งเสริมเกษตรกรรม และเขตปฏิรูปที่ดิน มอบหมายเลขา กพอ. แจงรายละเอียดให้สาธารณชนทราบให้ชัดเจน
          นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.ได้เห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) กำหนดแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค ของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี ซึ่งถือว่าเป็นไปตามมติของคณะกรรมการ กพอ. ที่ได้เห็นชอบก่อนหน้านี้ ซึ่งนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการ กพอ. ได้ไปชี้แจงรายละเอียดอย่างชัดเจนเพื่อให้ทุกฝ่ายรับทราบข้อมูลที่ตรงกันต่อไป ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศาภาคตะวันออก(สกพอ.)ได้ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำรายละเอียดแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน และรับฟังความเห็นด้วยแล้ว ทั้งนี้ ทำให้ผังเมืองในส่วนที่บังคับใช้ในพื้นทีอีอีซีอยู่ก่อนวันที่ ครม.อนุมัติเป็นอันยกเลิกไป
          สำหรับสาระสำคัญของร่างประกาศได้กำหนดหลักการในการวางและจัดทำแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค และกำหนดวัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนผัง เพื่อส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการสาธารณูปโภค โดยแผนผังและข้อกำหนดเกี่ยวกับแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินแผนผังระบบสาธารณูปโภค ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และระบบการควบคุมและขจัดมลภาวะ แผนผังระบบคมนาคมและขนส่ง แผนผังระบบการตั้งถิ่นฐานและภูมิสังคม แผนผังระบบบริหารจัดการน้ำ แผนผังระบบป้องกันอุบัติภัย
          ทั้งนี้ตามร่างแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และร่างแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค ได้กำหนดกลุ่มพื้นที่พัฒนาเมืองและชุมชน แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ ประเภทศูนย์กลางพาณิชยกรรม ประเภทชุมชนเมือง ประเภทรองรับการพัฒนาเมือง และประเภทเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการพิเศษ กลุ่มพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรม กำหนดให้รวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่ออุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ และประเภทพัฒนาอุตสาหกรรม
          รวมทั้งกลุ่มพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ที่ดินประเภทชุมชนชนบท ที่ดินประเภทส่งเสริมเกษตรกรรม และที่ดินประเภทที่พระราชกฤษฎีกากำหนดให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ,กลุ่มพื้นที่อนุรักษ์พื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ และพื้นที่อื่น ๆ เช่นเขตทหาร และแหล่งน้ำ
          ขณะที่แผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค แบ่งเป็น 5 แผนผัง และ 1 มาตรการ ประกอบด้วย แผนผังระบบสาธารณูปโภค ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และระบบการควบคุมและขจัดมลภาวะ แผนผังระบบคมนาคมและขนส่ง แผนผังระบบการตั้งถิ่นฐานและภูมิสังคม แผนผังระบบบริหารจัดการน้ำ แผนผังระบบป้องกันอุบัติภัย และมาตรการระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมาย อุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ และการประกอบกิจการ