ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

คว้ารางวัล 6ปีซ้อน! ตอกย้ำคุณภาพ นศ.ไอที ม.ศรีปทุม คว้ารางวัล “นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น”

          เด็ก IT SPU คว้ารางวัล 6 ปีซ้อน "ราวัล นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น" จากสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ แห่งประเทศไทย ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (INCIT2019-NCIT2019)
          ผศ.ดร.ธนา สุขวารี คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายวิชกันต์ สร้อยสุวรรณ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโอกาสที่เข้ารับมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร รางวัล "นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2561 จากสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ในการประชุมวิชาการระดับชาติทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (NCIT 2019) และ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (INCIT 2019) ณ ห้องจัดประชุม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กรุงเทพฯ
          ทั้งนี้ รางวัลนักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของชาวไอที SPU เนื่องจากเป็นรางวัลที่เชิดชูเกียรตินักศึกษาที่ได้นำความรู้ความสามารถทางด้าน IT ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมเป็นสำคัญ โดยนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ SPU ได้รับรางวัลดังกล่าวติดต่อกันมา 6 ปีซ้อน (ปีการศึกษา 2556 – 2561)ซึ่งมีนักศึกษาSPUเข้ารับโล่รางวัลในแต่ละปี ที่ผ่านมา ประกอบด้วย
          รางวัล"นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2561 ได้แก่ นายวิชกันต์ สร้อยสุวรรณ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
          รางวัล"นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2560 ได้แก่ นายวรพฤกษ์ คงเจริญ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
          รางวัล"นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2559 ได้แก่ นางสาววิวรรธนา แตงสมบูรณ์ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
          รางวัล"นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2558 ได้แก่ นายธวัชชัย ไชยอ่อน นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
          รางวัล"นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2557 ได้แก่ นายวรดร เสมอวงษ์ นักศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
          รางวัล"นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2556 ได้แก่ นายภานุมาส มาลาเจริญ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ