ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

วิศวะมหิดล ชวนคนรุ่นใหม่เป็นวิศวกรเปลี่ยนโลก เปิดรับสมัคร 3 หลักสูตรวิศวะ ป.ตรี (นานาชาติ)

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้นำวิศวกรรมศาสตร์และวัจัยบูรณาการระดับโลก โดย ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดี เผยถึงการเปิดรับสมัคร 3 หลักสูตร ป.ตรี นานาชาติ ปีการศึกษา 2563 ระบบรับตรงโดยคณะฯ โดยจะคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 พ.ย. 62 ชวนคนรุ่นใหม่มาเป็นวิศวกรเปลี่ยนโลก ออกแบบชีวิต สร้างอนาคตสดใส ก้าวไปกับโลกใบใหม่ ตอบรับแนวโน้มเทคโนโลยีและบทบาทของวิศวกรในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและโลกที่น่าอยู่กว่าเดิม
          หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) วิศวกรรมเคมีเป็นหนึ่งในวิชาชีพที่ได้รับความสนใจและมีการจ้างงานมากที่สุดในโลก ด้วยความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยสแตรธไคลด์ (University of Strathclyde) พัฒนาหลักสูตรก้าวไกลและเปลี่ยนโลก ด้วยวิศวกรรมเคมีซึ่งเป็นศาสตร์ที่ประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาออกแบบและควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรมเพื่อเปลี่ยนแปลงสารตั้งต้นเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆโดยคำนึงถึงความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและจุดคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์ อาชีพที่รองรับหลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ วิศวกรเคมี, วิศวกรกระบวนการ หรือเรียกว่า Production Engineer ควบคุมหน่วยปฏิบัติการในโรงงาน, Product Development Engineer เพิ่มศักยภาพการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์, Sales Engineer หรือ Technical Service ให้คำปรึกษาด้านงานขายและให้บริการด้านเทคนิค รวมถึงวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพ เสนอแนวทางปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์, Safety, Health and Environmental Engineer กำหนดมาตรฐานความปลอดภัย วางแผนผังโรงงาน ออกแบบระบบบำบัดของเสีย ควบคุมความปลอดภัย ป้องกันอุบัติเหตุในโรงงาน และลดมลพิษ ตลอดจนทำงานเป็นนักวิจัย หรือศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเป็นต้น ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://bit.ly/2Miwogy สอบถามได้ที่ ดร.ภูมิวัต ผดุงบุตร โทร. 02-889-2138 ต่อ 6101-6103 หรือ E-mail : poomiwat.pha@mahidol.edu
          หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) Dual Degree เป็นหลักสูตรร่วมระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสแตรธไคลด์ (University of Strathclyde) ประเทศอังกฤษ โดยหลักสูตรมีจุดเด่นในความร่วมมือใกล้ชิดกับคณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นต้น หลักสูตรยังมีวิชาทางด้าน Business และEntrepreneurial เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์สู่ไทยแลนด์ 4.0 รองรับแนวโน้มอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ สู่การเป็นศูนย์กลางการแพทย์ระดับโลก อาชีพที่รองรับหลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ (Product Specialist) วิศวกรฝ่ายวิจัยและพัฒนา (R&D Engineer) วิศวกรประสานงาน เป็นต้น ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://bit.ly/2pqNq34 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณวชิราภรณ์ ทองคุ้ม โทร. 02-441-4255 หรือ E-mail : wachiraporn.tho@mahidol.edu
          หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวิทยาการ) สู่ Industry 4.0 อนาคตที่ก้าวหน้ากับภาควิศวกรรมอุตสาหการ ซึ่งเป็นวิศวกรรมศาสตร์เกี่ยวกับการออกแบบ พัฒนา วางแผน ควบคุม การวิจัยดำเนินงาน จัดการและประเมินผลระบบโดยรวม ซึ่งครอบคลุมปัจจัยหลายด้านทั้ง บุคคล สารสนเทศ อุปกรณ์ พลังงาน วัสดุ รวมไปถึงการเงิน สามารถนำไปพัฒนาเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง ทั้งในอุตสาหกรรมและงานบริหารต่างๆ เช่น การจัดการรายได้ การจองที่นั่ง จัดการคิวหรือลำดับการบริการ ระบบการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการที่มีขั้นตอนซับซ้อน การบริหารห่วงโซ่อุปทาน การจัดการคลังพัสดุ บริหารการขนส่งและการกระจายสินค้า การปรับปรุงประสิทธิภาพในโรงงานและการควบคุมคุณภาพ รวมไปถึงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการใหม่ๆ การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน อัตราการคืนทุน อาชีพที่รองรับหลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ วิศวกรวิจัยและพัฒนา,นักพัฒนาผลิตภัณฑ์, วางแผนการผลิต, วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรควบคุมคุณภาพ, ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์, ผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://bit.ly/2pqNq34 สอบถามพิ่มเติมได้ที่ ดร.นพกร ภู่ระย้า โทร. 02-889-2138 ต่อ 6201-3 หรือE-mail : noppakorn.phu@mahidol.edu