ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ว.การท่องเที่ยวฯ ม.ศรีปทุม เสริมสร้างและพัฒนา EQ นักศึกษา ปูทางสู่ความเป็นเลิศด้านอุตสาหกรรมบริการ

          ม.ศรีปทุม นำนศ.ว.การท่องเที่ยวและการบริการ เข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างและพัฒนา EQ เปิดมุมมองความฉลาดทางอารมณ์ สุขภาวะรอบด้าน เพื่อพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นมืออาชีพด้านอุตสาหกรรมบริการ ณ แคมป์ ร.ร.เตรียมทหาร จ.นครนายก
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรม โครงการพัฒนาบุคลิกภาพภายในและวุฒิภาวะทางอารมณ์ (Emotional Quotient Camp) รอบที่หนึ่ง ด้วยการนำนักศึกษา รหัส 62 ของวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ SPU เข้าค่ายกิจกรรม EQ ระหว่างวันที่ 18 – 20 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนเตรียมทหาร จ.นครนายก
          เพื่อเปิดมุมมองความฉลาดทางอารมณ์ สุขภาวะรอบด้าน ในการนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ด้วยการร่วมทำกิจกรรมต่างๆที่ทางโรงเรียนเตรียมทหารได้จัดขึ้น อาทิ กิจกรรมการกระโดดหอสูง 34 ฟุต ในการสร้างความอดทน การกล้าตัดสินใจ รวมถึงการทำกิจกรรมเข้าวัดทำบุญ ฟังเทศน์ฟังธรรม เพื่อความสงบร่วมเย็นของจิตใจ
          ซึ่งการจัดกิจกรรมค่าย EQ ในครั้งนี้ จะทำให้นักศึกษาสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี เนื่องจาก Emotional Quotient มีการยอมรับโดยทั่วไปว่ามีความสำคัญต่อความสำเร็จและความสุขในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการสร้างวุฒิภาวะทางอารมณ์ ในการเสริมสร้างบุคลิกภาพ การแสดงความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น การพัฒนาบุคลากร การสร้างและพัฒนาผู้นำ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ เป็นต้น