ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

มกอช. มุ่งยกรับสินค้าเกษตรไทย เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคเกาหลี

          สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เข้าร่วมจัดงาน International Agricultural Exhibition 2019 ณ จังหวัดชอลลานัมโด สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 17-20 ตุลาคม 2562 ภายใต้หัวข้อ " Agriculture Changes the World" ซึ่งมีประเทศต่างๆ เข้าร่วมจัดงานกว่า 20 ประเทศ และผู้เข้าร่วมชมงานกว่า 400,000 คน มีวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อ ประชาสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีด้านการเกษตร การเจรจาธุรกิจ นิทรรศการแสดงนวัตกรรมต่างๆ ทางการเกษตร และการจัดสัมมนาทางวิชาการ โดย มกอช. เข้าร่วมจัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เรื่องมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยของไทย ภายใต้เครื่องหมาย Q และ Organic Thailand เพื่อรองรับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ใส่ใจด้านสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ผ่านการรับรอง และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ผ่านเทคโนโลยี QR Trace อันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสินค้าเกษตรและประเทศไทย นำไปสู่การขยายตลาดผู้บริโภคในสาธารณรัฐเกาหลี โดยมี Mr. Kim Seong-il (Director-General) Jeollanamdo Agricultural Research and Extension Services และนายชลธิศักดิ์ ชาวปากน้ำ อัครราชฑูตที่ปรึกษาเกษตร ฝ่ายการเกษตรให้เกียรติเข้าร่วมชมบูทนิทรรศการ ของ มกอช. ด้วย
          ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมชมงานมีความสนใจบูทนิทรรศการของ มกอช. เป็นจำนวนมาก และชื่นชอบเทคโนโลยี QR Trace และตัวอย่างผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปของไทยที่ มกอช. นำไปจัดให้ทดลองรับประทานและจัดแสดง และแสดงความต้องการซื้อขาย หรือบริโภค และสอบถามถึงแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์อันนำไปสู่การต่อยอดทางการค้าของประเทศไทย ปัจจุบันสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปจากประเทศไทยได้รับการยอมรับในเรื่องคุณภาพและเชื่อมั่นในการผลิตที่มีมาตรฐาน และมีแนวโน้มการส่งออกมายังเกาหลีเพิ่มมากขึ้นทุกปี