ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

รมว.เฉลิมชัย ดันกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนเป็นที่พึ่งของเกษตรกรในการปลดเปลื้องหนี้สิน

          กลุ่มเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้กู้ยืมเงินจากกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนกว่า 60 รายเดินทางมาขอบคุณนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้อนุมัติเงินกู้เพื่อไถ่ถอนที่ดินคืนจากเจ้าหนี้ โดยผู้แทนเกษตรกรกล่าวว่า ผู้ที่มาในวันนี้เป็นหนี้ทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งไม่สามารถชำระคืนได้ จนกระทั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ อนุมัติเงินกู้จากกองทุนหมุนเวียนฯ เพื่อให้ไปชำระหนี้และไถ่ถอนที่ดินซึ่งกำลังจะถูกยึดกลับมาได้
          นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า เห็นใจเกษตรกรที่เดือดร้อนจากภาวะหนี้สิน เมื่อไม่สามารถชำระแก่เจ้าหนี้ได้ตามกำหนดทำให้ดอกเบี้ยเพิ่มทบเงินต้นขึ้นอีก จึงสั่งการให้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งช่วยเหลือโดยการอนุมัติเงินกู้ให้ไปชำระแก่เจ้าหนี้ รวมถึงพ้นจากการถูกยึดที่ดินที่ทำการเกษตรซึ่งนำไปค้ำประกันไว้ได้
          สำหรับกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนนี้ ช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 ปัจจุบันสามารถช่วยไถ่ถอนที่ดินประมาณ 300,000 ไร่ให้แก่เกษตรกร 33,500 ราย เฉพาะในปี พ.ศ. 2562 สามารถช่วยไถ่ถอนที่ดินประมาณ 6,000 ไร่ให้แก่เกษตรกร 1,200 ราย โดยกองทุนหมุนเวียนฯ จะให้เงินให้กู้ไม่เกิน 2.5 ล้านบาท ระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 20 ปี คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี หากชำระหนี้ดีสามารถได้ลดดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 4 3 และ 2 ตามลำดับ ทั้งนี้ เกษตรกรและผู้ยากจนที่ต้องการขอความช่วยเหลือจากกองทุนหมุนเวียนฯ สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ ธ.ก.ส. ทุกสาขาที่มีภูมิลำเนา และสำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรและรับเรื่องร้องเรียน (สกร.)
          นอกจากนี้ ในวันเดียวกัน ได้อนุญาตให้ผู้แทนสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด ประกอบด้วย นายเชวงศักดิ์ สงวนวงศ์วิจิตร ประธานกรรมการสหกรณ์ นายประเสริฐ วิเศษจันทึก รองประธานกรรมการสหกรณ์ นายวิชัย กลึงโพธิ์ ผู้จัดการ และนายสันทัศน์ ชื่นงูเหลือม เลขานุการฯ ได้เข้าขอบคุณที่สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุมัติเงินกู้จากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรให้แก่สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัดเพื่อนำไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนสำหรับรวบรวมวัตถุดิบสำหรับผลิตอาหารสัตว์จากเกษตรกร เข้าสู่ศูนย์ผลิตอาหารโคนมของสหกรณ์ (Feed Center) ผลิตเป็นอาหารโคนมให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ผลจากการมีเงินทุนหมุนเวียนของสหกรณ์ดังกล่าว ทำให้สมาชิกสหกรณ์มีอาหารสัตว์คุณภาพดี ปริมาณเพียงพอตลอดทั้งปี ส่งผลให้ผลผลิตน้ำนมโคของสมาชิกสหกรณ์มีมาตรฐานและคุณภาพ อีกทั้งอาหารสัตว์ยังมีราคาถูกกว่าท้องตลาดช่วยลดต้นทุนของเกษตรกร
          ทั้งนี้ กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร เป็นกองทุนที่ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้กับหน่วยงานของรัฐ และองค์กรเกษตรกรที่เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีการตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน อย่างไรก็ตาม ในกรณีองค์กรเกษตรกรที่ไม่เป็นนิติบุคคลหรือเป็นนิติบุคคลน้อยกว่า 2 ปี ให้หน่วยงานของรัฐที่กำกับดูแลยื่นขอรับจัดสรรเงินได้ ปัจจุบันลูกค้าของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรมี 6 หน่วยงานคือ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม และ สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ สหกรณ์ลานสัก และสหกรณ์นครชุม อัตราดอกเบี้ยของส่วนราชการ 0% ของนิติบุคคล 1-2% ขึ้นกับวัตถุประสงค์ ระยะเวลาชำระหนี้3-7 ปี ณ ขณะนี้มีวงเงินทุนหมุนเวียนประมาณ 3,000 ล้านบาท ซึ่งผู้สนใจสามารถยื่นกู้ได้ที่กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันเวลาราชการ