ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

กทม.บูรณาการความร่วมมือแก้ปัญหาคนเร่ร่อนและคนขอทาน

          นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กทม. กล่าวถึงแนวทางการจัดระเบียบกลุ่มคนเร่ร่อนและคนขอทานในพื้นที่กรุงเทพฯว่า ที่ผ่านมา กทม. ได้ประสานความร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง อาทิ มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย มูลนิธิกระจกเงา เพื่อบูรณาการการแก้ไขปัญหา โดยดำเนินงานร่วมกันตามบทบาทและภารกิจของแต่ละหน่วยงาน เช่น การปฏิบัติงานในพื้นที่ การตรวจตรา เฝ้าระวัง ซึ่งในส่วนของ กทม. มีแนวทางการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูคุณภาพชีวิต เช่น สำนักเทศกิจ และสำนักงานเขต ดำเนินการจัดระเบียบบุคคลเร่ร่อน คนไร้ที่พึ่ง สำนักการแพทย์และสำนักอนามัย ให้การสนับสนุนดูแลด้านสุขภาพอนามัย การตรวจรักษาโรค นอกจากนี้ สำนักพัฒนาสังคม ยังได้ดำเนินโครงการ "บ้านอิ่มใจ" เพื่อเป็นศูนย์รับเรื่องราว คัดกรองให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ ส่งต่อติดตาม ตรวจสอบ ลงพื้นที่การเยี่ยมบ้านและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ โดยยกเลิกการให้บริการพักค้าง เพื่อการคุ้มครองสวัสดิภาพกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพฯให้ได้รับความเป็นธรรม ความเสมอภาค ความมั่นคงในชีวิตสามารถช่วยเหลือตนเองได้ตามศักยภาพ และเพื่อรองรับการดำเนินการในภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของ กทม.