ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

กทม. มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพฯ

          นายชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. กล่าวกรณีมีการพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์ คาดจะพบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องว่า สำนักอนามัยได้วางมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยแจ้งเตือนสถานการณ์โรคและมาตรการควบคุมป้องกันไปยังประชาชนและส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันแก่ประชาชนและสถานศึกษา ได้แก่ การล้างมือด้วยน้ำและสบู่ ไม่ใช้แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ ช้อนอาหาร ร่วมกับผู้อื่นไม่คลุกคลีกับผู้ป่วยที่มีอาการไข้หวัด และหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีผู้คนแออัดและอากาศถ่ายเทไม่ดีเป็นเวลานาน ขณะเดียวกันได้จัดให้มีทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ทุกศูนย์บริการสาธารณสุข เพื่อสอบสวนและควบคุมโรคกรณีเกิดการระบาดของโรค และจัดเตรียมเวชภัณฑ์ป้องกันควบคุมโรค ได้แก่ หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์เจล คลอรีน นอกจากนั้น ได้มีหนังสือแจ้งเตือนไปยังสถานศึกษาทุกแห่งให้ดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและคัดกรองเด็กนักเรียนที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ตลอดจนการรณรงค์ให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. ในการดูแลสุขภาพอนามัยส่วนบุคคล เพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรค รวมถึงดำเนินโครงการสถานศึกษาปลอดโรคติดต่อและโครงการคนเมืองยุคใหม่ปลอดภัยจากโรคติดต่อตามฤดูกาล ซึ่งทั้ง 2 โครงการ มีการจัดกิจกรรมออกให้บริการเชิงรุกเพื่อป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาลใน สถานศึกษาพื้นที่กรุงเทพฯ และรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล โดยสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ให้ศูนย์บริการสาธารณสุข ทั้ง 68 แห่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมความรู้วิธีการป้องกันตนเองจากโรคไข้หวัดใหญ่ให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะในกลุ่มช่วงอายุที่พบอัตราป่วยสูงสุด